Styrelsen i SalusAnsvar rekommenderar DnB NORs bud till SalusAnsvars aktieägare

Detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, direkt eller indirekt, att distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vilkas deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag.

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen i SalusAnsvar AB (publ) ("SalusAnsvar") i enlighet med punkt II.14 i Stockholmsbörsens regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Erbjudandet
Den norska banken DnB NOR Bank ASA ("DnB NOR") tillkännagav idag ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i SalusAnsvar att förvärva samtliga aktier i SalusAnsvar (”Erbjudandet”). Erbjudandet innebär att aktieägarna i SalusAnsvar erbjuds att överlåta sina aktier för ett kontant vederlag om 35 kronor per A-aktie och 35 kronor per B-aktie i SalusAnsvar.

Jämfört med SalusAnsvars genomsnittliga betalkurs för B-aktien på Stockholmsbörsen under den senaste trettio handelsdagarna, motsvarar Erbjudandet en premie om 48 procent. Vid jämförelse med den senaste betalkursen för B-aktien på Stockholmsbörsen den 17 augusti 2007, den sista handelsdagen innan offentliggörandet av Erbjudandet, var premien 57 procent. A-aktien är onoterad.

Sveriges läkarförbund, Praktikerinvest AB och Roppongi, ömsesidig sakförsäkring, i likvidation, vilka vid Erbjudandets tillkännagivande sammanlagt representerar 51 procent av rösterna i SalusAnsvar, har gentemot DnB NOR åtagit sig att på vissa villkor acceptera Erbjudandet.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att DnB NOR blir ägare till mer än 90 procent av totalt utestående antal aktier. Erbjudandet förväntas löpa från och med den 17 september 2007 till och med den 12 oktober 2007. Likvidredovisning för Erbjudandet förväntas ske cirka en vecka efter det att anmälningsperioden löpt ut och villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller frånfallits.

Styrelsen i SalusAnsvar har låtit DnB NOR genomföra en begränsad så kallad due diligence före Erbjudandet.

Styrelsen i SalusAnsvar har i samband med Erbjudandet erhållit finansiell rådgivning av Handelsbanken Capital Markets och legal rådgivning av Setterwalls Advokatbyrå. Handelsbanken Capital Markets har till Styrelsen i SalusAnsvar avgivit en så kallad fairness opinion i vilken skäligheten i Erbjudandet har utvärderats. Handelsbanken Capital Markets har i ovan nämnda fairness opinion uttalat att vederlaget i Erbjudandet är skäligt från en finansiell synvinkel för aktieägarna i SalusAnsvar.

Styrelsens uttalande
Inför sitt uttalande om Erbjudandet har styrelsen i SalusAnsvar beaktat faktorer som styrelsen ansett vara relevanta för Erbjudandet, inklusive bland annat SalusAnsvars finansiella ställning och framtida utsikter med därmed sammanhängande möjligheter och risker samt utlåtandet som Handelsbanken Capital Markets avgett till styrelsen rörande skäligheten för SalusAnsvars aktieägare i Erbjudandet där bland annat skillnaden mellan priset i Erbjudandet och SalusAnsvars noterade aktiekurs beaktats. Styrelsen bedömer att DnB NOR industriellt sett är en bra köpare såväl för bolagets kunder, utveckling som för dess personal.

Baserat på ovanstående bedömer styrelsen att de erbjudna villkoren är skäliga och rekommenderar enhälligt SalusAnsvars aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Styrelseledamoten Catarina Andersson Forsman, verkställande direktör i Sveriges läkarförbund, och styrelseledamoten Gillis Cullin, verkställande direktör i Praktikerinvest AB, har inte deltagit i Styrelsens beslut avseende Erbjudandet på grund av lämnade åtaganden att acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol.


Stockholm den 20 augusti 2007
SalusAnsvar AB (publ)
Styrelsen

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar