Effnetplattformen AB (publ): Aktiemarknadsnämnden medger Ilija Batljan undantag från budplikt

Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), har informerats om att Aktiemarknadsnämnden den 9 mars 2017 har medgett Ilija Batljan undantag från den budplikt som kan uppkomma om denne tillsammans med närstående tecknar sin andel i den pågående apportemissionen av aktier i Effnetplattformen. Om Ilija Batljan eller denne närstående sedermera förvärvar ytterligare aktier i bolaget och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:10 återfinns i sin helhet på www.aktiemarknadsnamnden.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 18.00 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på wwww.effnetplattformen.se.

Prenumerera