Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör nya mål

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) har fastställt följande övergripande, finansiella samt operationella målsättningar.

Övergripande mål

  • Bolagets målsättning är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter samt därigenom skapa en hög riskjusterad avkastning för sina aktieägare.

Finansiella mål

  • Generera tillväxt i substansvärdet per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år
  • Generera en intjäning från försäljning av byggrätter som över tid i genomsnitt uppgår till 250 till 400 Mkr per år*
  • Belåningsgrad lägre än 65%
  • Säkerställd belåningsgrad lägre än 55% med start andra halvåret 2018
  • Soliditet om minst 30%
  • Räntetäckningsgrad om lägst 1,5 ggr  
  • Långsiktigt mål att dela ut 40% av det utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier)

*observera att denna intjäning inte finns med i den aktuella intjäningsförmågan

Operationella mål

  • Årligen renovera minst 600 lägenheter med start andra halvåret 2018
  • Notering på Nasdaqs huvudlista under 2018


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 8:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera