Analysguiden: Toppar stabila kassaflöden

På kort tid har Ilija Batljan byggt upp ett samhällsfastighets­bestånd på över 20 miljarder kronor med ett erfaret transaktions­team samt entreprenörer bland ägare och styrelse. Resultat­potentialen finns inom fastghetsutveckling, renovering av bostäder samt lägre räntekostnader.

Sektorn samhällsfastigheter statliga eller kommunala hyres­gäster började etableras i Sverige omkring år 2000. VD:n och huvudägaren Ilija Batjljan startade SBB i Norden efter att han slutat som vice VD på Rikshem där han jobbade från 2011 till 2016 med förvärv och transaktioner i stora skala. SBB;s affärsmodell är mer opportunistisk än Rikshems, med reno­vering av bostäder som ger högre hyra. Framtagande av byggrätter som sedan säljs samt köp av samhällsfastigheter centralt i fler regionstäder är en annan. Fördelen med offentliga hyresgäster är en låg risk för hyresförluster, eftersom hyres­åtaganden ytterst är skattegaranterade. Offentliga hyresgäster tenderar också att sitta kvar längre i sina lokaler och dessutom ofta betala litet mer än privata företag. Restvärdes- och vakansrisken är generellt låg då Samhällsfastigheter utgör en del av samhällets infrastruktur, Den portfölj som SBB i Norden har köpt samman har sju års återstående genom­snittlig löptid på hyreskontrakten. Bolagets fastighetsportfölj återfinns till cirka 68 procent i Sverige och 32 procent i Norge, med de allra bäst belägna fastigheterna i centrala Oslo. 2018 blir ett år då SBB i Norden kommer att göra en del transaktioner, men fram­förallt genomföra bostadsrenoveringar som höjer hyrorna och ta fram nya byggrätter. Finans­ierings­kostnaderna ska minska från dagens höga nivå. Vi ser en begränsad nedsida i aktien på nuvarande kursnivå (en värdering understigande det bokförda egna kapitalet), men en omkring 100 procentig kurspotential upp till vårt Bull-scenario värde på 14,3 kronor aktie. Läs hela analysen här. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. 

Prenumerera