Uppbyggnaden av Saminvests organisation fortsätter

Saminvest bildades den 16 juni 2016 efter beslut av riksdagen. Från och med januari 2017 utgör Saminvest AB moderbolag till de statligt ägda bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation. Saminvest ska bidra till att Sverige får fler innovativa bolag med hög tillväxt. Detta genom att investera tillsammans med privat kapital i privat förvaltade riskkapitalfonder där det finns ett behov av marknadskompletterande investeringar.

De första månaderna har ägnats åt rekryteringar, strategiarbete och möten med såväl potentiella fondförvaltare som andra intressenter. Mycket tid har också lagts på att förstå Fouriertransforms och Inlandsinnovations portföljbolag och ett antal tilläggsinvesteringar har gjorts under första kvartalet i syfte att utveckla bolagen ytterligare inför framtida försäljningar. Högsta prioritet från och med nu är att komma igång med fondinvesteringsverksamheten för att göra våra första investeringar under 2017.

För att del av hela delårsrapporten, se bifogat.

Saminvest Q1-rapport

För mer information, vänligen kontakta:

Peder Hasslev, verkställande direktör, peder.hasslev@saminvest.se  
Stefan Nilsson, ekonomi- och finanschef, stefan.nilsson@saminvest.se

Om Saminvest AB
Saminvest AB är ett nybildat bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten. Bolaget bildades den första juli 2016 efter beslut av riksdagen. Saminvest ska investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallad ”fond i fond”-metodik. Förutom stärkt utbud av riskvillig finansiering, genom uppväxling med privat kapital, ska arbetssättet bidra till att utveckla riskkapitalmarknaden och det finansiella ekosystemet i Sverige och därmed förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inriktningen ska vara innovativa företag med hög tillväxtpotential. I uppdraget för Saminvest ingår att på ett ansvarsfullt sätt vårda de befintliga aktieinnehaven i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation. Läs mer på http://saminvest.se/.  

Om oss

Om SaminvestSaminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Detta för att flera innovativa och snabbväxande företag ska få tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Saminvest förvaltar även 60-talet befintliga aktieinnehav i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt. Det är kapitalet från Fouriertransform och Inlandsinnovation som framöver ska finansiera Saminvests fondinvesteringar. Totalt förvaltar Saminvest tillgångar på fem miljarder kronor.

Prenumerera