Avsiktsförklaring avseende förvärv av Ansvar

Salus förstärker postitionen som den ledande renodlade nischaktören på svensk försäkrings- och finansmarknad. Salus kundbas utökas med cirka 200.000 kunder i Sverige. Premieinkomster om totalt cirka 1.400 Mkr och placeringstillgångar om totalt cirka 3.000 Mkr tillförs. Resultatpotentialen i Ansvar bedöms på sikt vara betydande. Det gäller såväl sakförsäkringsrörelsen som livförsäkringsrörelsen. Verksamheten inom Ansvar drivs vidare under varumärket Ansvar och med bibehållande av Ansvars nuvarande ideologiska grund. Förvärvet finansieras med egna medel samt genom en riktad nyemission i Salus Holding om cirka 170 Mkr. Nyemissionen tecknas ömsesidigt och innebär att nykterhets- och frikyrkorörelsen blir långsiktiga ägare i Salus. Förvärvet bedöms påverka vinst per aktie i Salus Holding negativt under 1997. Från 1998 och framåt förväntas förvärvet påverka vinst per aktie positivt. Salus förvärv av Ansvar kommer att tillföra Ansvar ömsesidig cirka 400 Mkr.

Prenumerera

Dokument & länkar