Avtal om samarbete avseende bank- och försäkringstjänster

Salus och AB Akademikerförsäkring i Stockholm ("Akademikerförsäkring"), ett bolag som via Akademikertjänst IAS AB och Akademiska Hus i Stockholm AB, ägs av akademikerförbunden Akademikerbundet SSR, Ingenjörsförbundet, Sveriges Farmacevtiska Förbund, DIK Förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Naturvetareförbund ("Förbunden"), har idag ingått avtal om samarbete avseende bank- och försäkringstjänster riktade till Förbundens nästan 90.000 medlemmar. Samarbetsavtalet innebär bl a att Livförsäkringsaktiebolaget Salus ("Salus Liv") tillförs cirka 35.000 nya försäkringstagare. Avtalet innebär att Förbundens medlemmar får tillgång till samtliga de försäkrings-, bank och övriga produkter som Salus-koncernen tillhandahåller. Avtalet innebär också att nya, för Förbundens medlemmar särskilt anpassade, produkter skall utvecklas i samarbete mellan Salus och Akademikerförsäkring. Samarbetet mellan Salus och Akademikerförsäkring medför vidare att Salus kommer att medverka vid nyrekrytering av medlemmar till Förbunden, bl a genom att tillhandahålla utbildning, säljstöd och information om bank- och försäkringstjänster. Samarbetet inom banksektorn, som kommer att inledas så snart Salus erhållit oktroj för bildandet av Salus Banken, skall omfatta samtliga Salus Bankens tjänster, men även direkt uppkoppling via internet och ett särskilt medlemslån. På försäkringssidan har samarbetet mellan Salus och Akademikerförsäkring inletts med att Akademikerförsäkring har tecknat ett gruppförsäkringsavtal omfattande liv-, olycksfall och barnförsäkring för cirka 35.000 av Förbundens medlemmar, avseende tiden mellan den 1 januari 1998 och den sista december 2000. Samarbetet innefattar bl a att Akademikerförsäkring kommer att svara för en betydande del av administrationen av gruppförsäkringarna. Parterna har också överenskommit om att utveckla andra för Förbundens medlemmar särskilt anpassade försäkringar inom liv- och pensionsförsäkringsområdet. Avtalet mellan Salus och Akademikerförsäkringar innefattar även ett samarbete inom återförsäkringsområdet. Samarbetet innebär bl a att en stor del av riskerna avseende medlemmarna i Förbunden kommer att återförsäkras hos ett återförsäkringsbolag som kommer att bildas av Salus och Akademikerförsäkringar gemensamt. Slutligen innebär dagens avtal att diskussioner inletts mellan Akademikerförsäkring och A-aktieägarna i Salus Holding med syfte att Akademikerförsäkring skall inträda, direkt eller i samverkan med andra akademikergrupper, som A-aktieägare i Salus Holding. Sammanfattningsvis tillförs Salus-koncernen genom avtalen med Akademikerförsäkring en ny kundgrupp om nästan 90.000 akademiker. Initialt får Salus Liv därigenom cirka 35.000 nya försäkringstagare.

Prenumerera

Dokument & länkar