Beskattning av Salus-aktien

Efter ansökan från Salus Holding AB har nu Riksskatteverket beslutat hur aktieutskiftningen av Salus Holding AB ska beskattas hos mottagarna, ca 13.000 privatpersoner. Riksskatteverkets besked är att aktien ska värderas till 22 kronor, vilket skall, av mottagaren, tas upp såsom inkomst av tjänst. Bolaget biträder inte Riksskatteverkets uppfattning i skattefrågan varför beslutet har överklagats till Regeringsrätten. Separat information skickas ut till samtliga berörda aktieägare. SKATTEFRÅGOR och DEKLARATION I november 1996 fick 13163 personer aktier i Salus Holding AB då Läkarnas Ömsesidiga Försäkringsanstalt Salus likviderades. Flertalet fick då 349 B-aktier. Vid nyemission i januari 1997 fick dessutom samtliga teckna en ny aktie för varje aktie som tilldelats. Teckningskursen var 10 kr. Flertalet har därför tilldelats respektive köpt 349 aktier, och har idag sammanlagt 698 aktier. 1997 års deklaration Tilldelade aktier har av Riksskatteverket bedömts vara s k vinstandel. Eftersom vinstandel på P-klassad sjukförsäkring är skattepliktig inkomst skall värdet av tilldelade aktier tas upp som inkomst av tjänst i 1997 års (årets) deklaration. Premien för sjukförsäkring har varit avdragsgill i Dina tidigare deklarationer. (Försäkringen är numera K-klassad och är därför inte längre avdragsgill i deklarationen.) Från Salus sida har dock ansetts att de tilldelade aktierna inte skall beskattas vid 1997 års taxering. Frågan, som ännu inte har avgjorts av Regeringsrätten, avgörs sannolikt i slutet av året. I 1997 års deklaration kan Du därför förfara enligt något av följande två alternativ. Alternativ 1 De tilldelade aktierna tas upp som inkomst av tjänst med 22 kr per aktie enligt beslut av Riksskatteverket. Alternativ 2 I deklarationen lämnas förslagsvis följande upplysning. "Den 14 november 1996 erhöll jag 349 (eller annat antal) aktier i Salus Holding AB efter likvidation och utskiftning av Läkarnas Ömsesidiga Försäkringsanstalt Salus. Skattekonsekvenserna till följd av tilldelningen är f n föremål för prövning av Regeringsrätten. Så snart besked har meddelats kommer deklarationen vid behov att kompletteras." Om tilldelade aktier har sålts under 1996 skall försäljningen deklareras i 1997 års (årets) deklaration på sätt som anges nedan. Skattekonsekvenser vid försäljning Allmänt För fysiska personer beskattas alla kapitalinkomster, såsom aktieutdelningar och realisationsvinster i inkomstslaget kapital, med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Realisationsförluster på aktier är avdragsgilla med 70 procent i inkomstslaget kapital. Om aktierna är marknadsnoterade får realisationsförluster kvittas fullt ut mot realisationsvinster på andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas såsom aktier. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital, till exempel som följd av räntekostnader eller realisationsförluster, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet samt fastighetsskatt samma år. Skattereduktion medges med 30 procent på underskott som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent på överskjutande belopp. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Anskaffningskostnaden för Salusaktierna Anskaffningskostnaden skall beräknas enligt genomsnittsmetoden. Kostnaderna för aktier av samma slag och sort skall därför läggas samman och fördelas lika på samtliga aktier. De aktier som tilldelats vid utskiftningen anses anskaffade för det värde som gällde vid utskiftningen, eller 22 kr enligt RSVs beslut. Det är samma värde som i förekommande fall har tagits upp som inkomst i 1997 års deklaration (se alternativ I ovan). De aktier som förvärvats genom nyemissionen i januari 1997 är anskaffade för 10 kr per aktie. Om teckningsrätter har köpts skall anskaffningskostnaden för aktierna ökas med vad som betalts för teckningsrätterna. För den som tilldelats 349 aktier och nytecknat lika många aktier blir således den genomsnittliga anskaffningskostnaden per aktie 16 kr [=(22 + 10)/2]. Den skattepliktiga reavinsten per aktie vid en framtida försäljning kan då beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset och 16 kr. Se exempel nedan. Förmögenhetsbeskattning Skattepliktig förmögenhet, och i förekommande fall makars sammanlagda förmögenhet, som överstiger 900 000 kronor medför förmögenhetsskatt. Vid förmögenhetsbeskattning värderas aktier noterade på Stockholms Fondbörs A-lista till noterat värde. Aktier noterade på O-listan är undantagna från förmögenhetsbeskattning. Förmögenhetsskattelagstiftningen är dock för närvarande föremål för översyn. Aktier på O-listan föreslås dock även fortsättningsvis vara undantagna från förmögenhetsbeskattning. Salus-aktien noteras fr o m januari 1997 på O-listan. I 1997 års deklaration av skattepliktig förmögenhet tas inte upp något värde av Salusaktierna. Skattelättnader på utdelningar För fysiska personer gäller fr o m 1997 särskilda regler om skattefrihet på utdelningar på onoterade aktier. Denna skattefrihet omfattar även utdelningar på aktier i bolag som blir noterade först under 1997 eller senare. Skattelättnaderna är i sådant fall tidsbegränsad till 10 år. Lättnaderna kommer därför även att gälla utdelningar på Salusaktierna. Privatpersoner kommer därför att åtnjuta skattefrihet helt eller delvis på framtida utdelningar från bolaget. Skattefriheten är begränsad till viss procent (f n ca 5 procent) av ett underlag baserat på dels anskaffnings- kostnaden för aktierna och dels företagets lönekostnader. Exempel Exemplet visar effekterna för den som tilldelats 349 aktier vid tilldelningen i november 1996 och nytecknat lika många aktier i januari 1997. Vi har i exemplet antagit att utfallet i skatteärendet blir i enlighet med alternativ 1 ovan och enligt Riksskatteverkets beslut. Du tar då som inkomst av tjänst upp 22 kr per aktie eller totalt 7 678 kr. Din inkomstskatt för de tilldelade aktierna blir, ca 55% 4 222 kr Du har betalt för de nytecknade aktierna (nyemission 10 kr per aktie) 3 490 kr För aktierna har Du således totalt betalt (skatt + nyemission) 7 712 kr. Om vi antar att kursen är 40 kr per aktie är de 698 aktierna värda 27 920 kr . Den skattemässiga anskaffningskostnaden för aktierna är 11 168 kr (=7 678 + 3 490) eller totalt 16 kr per aktie. Den latenta reavinstskatten på innehavet är med dagens regler 5 025 kr [=(27 920 - 11 168) x 30%]. Ditt verkliga utfall av tilldelningen skulle då bli 15 183 kr enligt följande beräkning Aktiernas marknadsvärde 27 920 kr Avgår: Faktiskt betalt för aktierna -7 712 kr Latent reavinstskatt -5 025 kr Nettovärde av tilldelning 15 183 kr (enligt exempel) Framtida utdelningar är skattefria enligt särskilda regler, se ovan.

Prenumerera

Dokument & länkar