Bolagsstämma 1997

Vid ordinarie bolagsstämma idag fastställde stämman resultat- och balansräkningen samt beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för 1996 års förvaltning. Någon utdelning för verksamhetsåret 1996 lämnas inte. På stämman omvaldes Anders Milton, Hans Cavalli-Björkman, Gillis Cullin, Göran Edbom, Christina Fabian, Gösta Jedberger, Sven Erik Ragnar och Staffan Blomberg till ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Hans Undin. Lars-Ola Andersson och Sten Åhlfeldt omvaldes som revisorer. Elisabeth Sterner omvaldes som revisorssuppleant. Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, intill nästkommande ordinarie biolagsstämma, i samband med Salus-koncernens förvärv av Ansvar, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 44.155.840 kronor, genom nyemmission av högst 4.415.584 aktier, till en kurs av 38,50 kronor per aktie. De nya aktierna skall kunna vara av såväl såväl serie A som serie B, men högst 2.000.000 nya aktier skall kunna vara av serie A. Nyemissionen skall kunna genomföras med en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och skall kunna innehålla bestämmelse om apport eller att aktie skall teckans med kvittningsrätt eller eljest vara förenat med villkor. Som tidigare aviserats i årsredovisningen lämnas halvårsrapport den 25 augusti 1997. Kvartalsrapporter lämnas ej. VD meddelade vidare att genomlysningen av Ansvar-koncernen fortsätter enligt plan och beräknas vara avslutad i början av juni. Styrelsen för Salus Holding AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar