Konvertibla skuldebrev i Salus Holding AB

Styrelsen i Salus Holding AB (publ) beslutade vid styrelsemöte den 17 april, i enlighet med bemyndigande lämnat av bolagsstämma den 27 november 1996, att till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp emittera konvertibla skuldförbindelser till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 40.000.000 kronor till Livförsäkringsaktiebolaget Salus. Konvertibellånet löper med 3 procents årlig ränta och förfaller den 30 april 2002. Styrelsen har bemyndigat styrelsens ordförande och verkställande direktören att gemensamt besluta om den konverteringskurs som skall gälla vid konvertering. Teckning och betalning för emissionen skall ske den 6 maj 1997. Styrelsen i Livförsäkringsaktiebolaget Salus beslutade den 15 april att Livförsäkringsaktiebolaget Salus skall såsom återbäring tilldela bolagets gruppsjukförsäkringstagare de tecknade och betalade konvertibla skuldebreven och att fördelningen därav mellan de försäkrade skall ske, så långt praktiskt möjligt, i förhållande till det sammanlagda beloppet av de premier som belöper på varje försäkrad under räkenskapsåren 1992-1996.

Dokument & länkar