SalusAnsvar - störste aktören inom sparande och försäkring

Salus Holding föreslår ett namnbyte till SalusAnsvar och genomför nyemission, utökar kundbasen till 500.000 personer och startar kapital- och fondförvaltningsbolag samt fondförsäkringsbolag. Omfattande rationaliseringar i den nya koncernen är redan genomförda. Styrelsen lämnar prognos för vinsten före skatt för helåret 1997 uppgående till 15 Mkr. Nya kundgrupper Salus affärsidé och strategi är att genom samarbete med utvalda organisationer erbjuda anpassade finasiella produkter till dessa organisationers medlemmar. Under 1997 har avtal slutits med Akademikerförsäkring, som omfattar sex SACO-organisationer, med sammanlagt ca 80.000 medlemmar. Dessutom undertecknades den 13 oktober 1997 ett avtal med Vårdförbundet SHSTF, med totalt drygt 112.000 medlemmar. Dessa avtal avser initialt gruppförsäkringar och ger SalusAnsvar omedelbara premieintäkter på ca 85 Mkr. Den utökade kundbasen, som tillsammans med existerande kunder uppgår till ca 500.000, kommer att bearbetas med SalusAnsvars hela produktutbud. Nya verksamheter SalusAnsvar - resultatet av Salus förvärv av Ansvar och det nu genomförda samgåendet av de båda versamheterna - startar kapital- och fondförvaltning samt fondförsäkringsverksamhet. Kapitalförvaltningen kommer att bedrivas i ett bolag sam ägs 50/50 med E.Öhman J:or Fondkommission AB. Förvaltningen kommer initialt att ha en förvaltningsvolym uppgående till ca 6 miljarder kronor. Kapitalförvaltningsbolaget blir en strategisk verksamhet och kommer att erbjuda sina tjänster till de organisationer som SalusAnsvar samarbetar med. Kapitalförvaltningen och fondförsäkringsverksamheten beräknas kunna påbörjas så snart erfordliga tillstånd erhållits. I januari 1997 ansökte Salus om bankoktroj. SalusAnsvar Bank kommer att erbjuda ett koncentrerat produktutbud omfattande in- och utlåning, IPS (individuellt pensionssparande), fonder samt bolån, som finansieras genom värdepapperisering, i samarbete med Öhman. Banken kommer att utnyttja den senaste tekniken för marknadsföringen och distributionen av sina produkter och tjänster. Kunderna kommer bl.a. att erbjudas Internet- service. Nyemmission och personalkonvertibel Kapitalbehovet för ovan beskrivna satsningar bedöms uppgå till ca 110 Mkr. Därutöver önskar styrelsen tillskapa en utökad finansiell handlingberedskap. Som en följd härav har styrelsen fattat beslut att, under förutsättning av en extra bolagstämmas godkännande, genomföra en nyemission om höst 2.349.350 A-aktier och 4.784.675 B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Två aktier i Salus ger rätt att teckna en ny aktie. Ägare av aktier av serie A erhåller rätt att teckna aktier av serie A och ägare till aktier av serie B äger rätt att teckna aktier av serie B. Emissionskursen är fastställd till 22 kronor per aktie. Den totala emissionsvolymen är 157 Mkr. Teckningstiden löper från och med 24 november 1997 till och med 12 december 1997. Prospekt kommer att distribueras till aktieägarna omkring den 21 november 1997. Aktieägare, vilka tillsammans representerar cirka 38 procent av aktiekapitalet och cirka 84 procent av rösterna i Salus Holding AB, har förklarat att de är positivit inställda till nyemissionen och kommer att teckna för samtliga sina aktier i serie A. Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar att emittera ett konvertibelt förlagslån om högst nominellt 30 Mkr, riktat till de anställda i SalusAnsvar. Förlagslånet föreslås löpa på fem år och emitteras på marknadsmässiga villkor. Konverteringskursen skall fastställas till 137 procent av den genomsnittliga börskursen under perioden 17 - 28 november 1997. Förvärv av Ansvar I juni i år träffade Salus avtal om förvärv av den rörelsedrivande delen av Ansvar-gruppen. Ansvars verksamhet präglas av en god underliggande försäkringsaffär. Omfattande fastighetsinvesteringar och höga omkostnader hade dock lett till en eroderad kapitalbas. Finansinspektionen godkännde affären i september och förvärvet slutfördes den 3 oktober 1997. Salus förvärv av Ansvar utgör ett viktigt steg i strategin att etablera och utveckla samarbete med utvalda organisationer och erbjuda dessa organisationer ett mervärde genom att deras medlemmar får tillgång till skräddarsydda produkter. Genom förvärvet tillförs Salus samarbetsavtal med ca 50 organisationer och 200.000 nya kunder i Sverige. Ansvars kunder har låga annullationer och historiskt låga skadekostnader. Genom förvärvet tillförs Salus en komplett organisation för sak- och livförsäkringsverksamhet, vilket bolaget hittills saknat. Ansvar har under 1990-talet investerat ca 160 Mkr i IT/datasystem och samordningen av verksamheterna medför att inga större nyinvesteringar behöver ske. Ett omfattande åtgärdsprogram har genomförts för att sänka Ansvars kostnader till en branschmässig nivå. Det är redan klart att ca 160 av ca 390 anställda lämnar koncernen inom det närmaste halvåret. Ett fortsatt rationaliseringsprogram kommer att bedrivas för att löpande förbättra effektiviteten i den nya organisationen. Samtliga regionkontor läggs ned, samtidigt som den existerande franchiseorganisationen förstärks och blir rikstäckande. Denna omfattar för närvarande 120 säljare och kommer att marknadsföra hela SalusAnsvars produktutbud. Förvärvet omfattar också skadeförsäkringsverksamhet i Norge och Danmark. Även här har ett omfattande effektiviseringsprogram inletts med bland annat ledningsbyten i de båda länderna. Engångskostnaderna under 1997 och 1998 för att implementera åtgärdsprogrammet uppgår till totalt ca 90 Mkr. De årliga kostnadsbesparingarna beräknas till ca 75 Mkr per år fr.o.m. 1998, varav 65 Mkr avser Ansvar Sak. Förvärvet av Ansvar bedöms inte ge några nämnvärda resultateffekter för SalusAnsvar under innevarande verksamhetsår. Prognos Resultatet före skatt för 1997 bedöms uppgå till 15 Mkr, vilket motsvarar 0,83 kronor per aktie. Vinsten under 1996 uppgick till 15 Mkr, motsvarande 2,04 kronor per aktie. Vid en bedömning av vinsten per aktie skall beaktas att Salus i januari 1997 genomförde en företrädesrättsemission och att en riktad nyemission till Ansvars ägare genomförts som en del av förvärvet av Ansvar. Företrädesrättsemissionen, emission av konvertibelt förlagslån till personalen samt namnbyte ska behandlas av en extra bolagsstämma, som är utlyst till 3 november 1997. Dessutom föreslås att styrelsen skall utökas med tre personer. Den nya koncernen SalusAnsvar blir den störste nischaktören inom sparande, försäkring och andra finansiella tjänster. SalusAnsvar kommer i framtiden att verka inom tre områden: försäkring (sak och liv), bank och kapitalförvaltning. Livverksamheten har för närvarande en premievolym uppgående till ca 400 Mkr och en balansomslutning uppgående till ca 5,3 miljarder. Sakverksamhetens premier uppgår till ca 900 Mkr med en balansomslutning uppgående till ca 2,2 miljarder. Bank- och finansbolagsverksamheten inom SaluAnsvar, vars affärsvolym idag uppgår till 800 Mkr, kommer i framtiden att utöka produktutbudet, bl.a. med bolån med finansiering genom värdepapperisering. Kapital- och fondförvaltningen kommer inledningsvis att förvalta ca 6 miljarder kronor. Denna verksamhet samt fondförsäkringsverksamheten kommer att inledas under första halvåret 1998.

Prenumerera

Dokument & länkar