Delårsrapport andra kvartalet 2010.

FORTSATT ÅTERHÄMTNING

  • Orderingång 23 179 MSEK
  • Fakturering 20 534 MSEK
  • Rörelseresultat 3 471 MSEK
  • Rörelsemarginal 16,8 %
  • Operativt kassaflöde + 2 626 MSEK

 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tilllämpats.

Nya standarder och tolkningar med tillämpning från den 1 januari 2010 har inte medfört några väsentliga effekter på Sandviks finansiella rapporter.

Begreppet minoritetsintresse har ändrats i rapporterna till den nya benämningen ”Innehav utan bestämmande inflytande” enligt reviderade IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter.

Rapporten för andra kvartalet 2010 har ej granskats av bolagets revisorer. Rapporten för tredje kvartalet 2010 offentliggörs den 29 oktober 2010.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 026-26 10 23 (Jan Lissåker) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 20 juli 2010 kl. 14.00 på Operaterrassen i Stockholm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Sandviken den 20 juli 2010

Sandvik Aktiebolag (publ)

Lars Pettersson

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2010 kl. 08.00.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar