Låga volymer och engångskostnader pressar resultatet för Sandvik

Sandviks orderingångstakt har under april-maj gradvis försvagats till en nivå som i volym ligger 40-50 % lägre än motsvarande period 2008. Den generellt låga efterfrågan från slutkunder i kombination med fortsatta lagerneddragningar inom flertalet kundsegment medför att faktureringen i volym har sjunkit till en nivå 30-40 % lägre än motsvarande period 2008. I avsikt att undvika ökad inkurans uppkommer härigenom även ett behov inom Sandvik att ytterligare minska egna lager. Produktionstakten har därför under andra kvartalet understigit orderingångstakten med cirka 10 %. Till följd av den dramatiskt försämrade marknadssituationen sedan oktober 2008 har omfattande åtgärder tidigt initierats för att reducera Sandviks kostnadsbas. Hittills har bemanningen globalt reducerats med cirka 6 000 personer och cirka 12 000-14 000 personer kommer från juni månad att omfattas av avtal om reducerad arbetstid med 15-20 % med motsvarande reduktion av lönekostnaderna. Vidare har beslut fattats om stängning av 10 produktionsenheter. Åtgärdsprogrammet har successivt ökat i omfattning och genomförda och beslutade åtgärder får gradvis ökad effekt under året. För helåret beräknas genomförda och planerade åtgärder medföra en kostnadsminskning på närmare 6 miljarder kronor jämfört med 2008. Sandviks affärsmodell med långt driven vertikal integration medför att resultatet påverkas kraftigt negativt av den låga försäljnings- och produktionstakten, främst i form av lägre bruttovinst och undertäckning av fasta kostnader. Under det andra kvartalet beräknas förändrade metallpriser, omstruktureringskostnader, nedskrivningar och ökad inkuransreservering påverka resultatet kraftigt negativt. Baserat på ovanstående beräknas rörelseresultatet för andra kvartalet att uppgå till mellan -2 200 och -2 500 MSEK, varav underliggande resultat uppgår till cirka -1 000 MSEK inklusive effekter av förändrade metallpriser på omkring -350 MSEK. - Marknadsläget är i nuläget mycket svagt vilket kraftigt påverkar en verksamhet som Sandviks. Genomförda och beslutade åtgärder får gradvis effekt men den svaga volymutvecklingen i andra kvartalet, liksom sannolikt även i tredje kvartalet, kommer att påverka resultatet kraftigt negativt. Samtidigt är det tillfredsställande att den positiva utvecklingen av kassaflöde, lagerreduktioner och efterfrågan inom delar av energisektorn som vi såg i första kvartalet fortsätter, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson. Sandviken den 17 juni 2009 Sandvik Aktiebolag (publ) Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2009 kl. 08:30

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar