Gemensam satsning på miljöteknikplattform i Ebbepark

Region Östergötland och Sankt Kors startar ett nytt samarbete och en plattform för miljöteknikföretag i Östergötland i den nya stadsdelen Ebbepark. Målsättningen är att ge goda förutsättningar att utveckla miljöteknikområdet, som är ett av regionens fem styrkeområden. Regionen och Sankt Kors satsar 600 000 kronor var per år under en treårsperiod. 

Redan idag finns det många framgångsrika exempel inom miljöteknik i regionen där näringslivet tillsammans med universitetet och offentlig sektor lyckats omsätta modeller inom industriell ekologi och cirkulär ekonomi till reella lösningar. Med den nya plattformen kommer det skapas förutsättningar för att utveckla styrkeområdet ytterligare.

Ebbepark är den fysiska plattformen för satsningen, men ambitionen är inte geografiskt begränsad. Sankt Kors samarbetar med nätverket Cleantech Östergötland med sina cirka 60 medlemsföretag i hela regionen för att utveckla plattformen. Under tiden byggs stadsdelen Ebbepark i flera etapper med höga hållbarhetsmål vilket innebär stora möjligheter för miljöteknikföretag att testa nya innovationer i full skala och att sedan visa upp dem för omvärlden.

– Plattformen möjliggör ett dynamiskt idéarbete för klimat- och miljöinitiativ, säger Anita Jernberger (L) ordförande Regionutvecklingsnämnden. Satsningen är inte begränsad till den fysiska platsen utan Ebbepark ska snarare bli ett nav för möten och samverkan för hela regionens miljöteknikföretag.

– Ebbepark ska bli en självklar arena för kunskaps- och affärsutveckling, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Att ett av områdena i parken blir miljöteknik känns väldigt naturligt då hållbarhetsambitionerna för området är höga och vi tror att Ebbepark kan tillföra ytterligare värde till det redan starka miljöteknikområdet i Östergötland.

– Vi har jobbat i flera år med att stimulera miljöteknikföretagen i regionen och vet att det finns en enorm potential att få den här sektorn att växa ännu mer. Den här satsningen gör att vi kan fortsätta det spännande arbetet tillsammans med miljöteknikföretagen och får ännu ett verktyg för att stimulera tillväxt och ta tillvara den potential som finns inom området, säger John Askling, styrelseordförande för nätverket Cleantech Östergötland. 

Fakta:

  • Region Östergötland och Sankt Kors skapar en plattform för miljöteknikföretag i Östergötland. Projektet drivs av Sank Kors som äger och utvecklar Ebbepark tillsammans med Stångåstaden.
    Region Östergötland deltar som samarbetspartner och medfinansiär.
  • Satsningen är ett utvecklingsprojekt som löper under tre år, 2017-2019.
  • Totalt investerar parterna 600 tkr per år och aktör.
  • Regionens fem styrkeområden är områden där Östergötland bedöms ha särskilt goda förutsättningar att växa. Områdena är förutom ”miljönytta som affär” ”visualisering och simulering”, ”uppkopplade system och produkter”, ”effektiv logistik” samt ”avancerade material”.
  • I Ebbepark finns idag ett 50-tal företag med olika inriktningar, i utvecklingen av området ska verksamhetsytan fördubblas. Byggstarten för projektet beräknas till 2017, beroende på utvecklingen i detaljplaneprocessen.
  • Cleantech Östergötland är ett nätverk för miljöteknikföretag i regionen, vars verksamhet syftar till att öka affärsnyttan för medlemsföretagen, vilket bidrar till både näringslivsutveckling och ökad hållbarhet i samhället.

På bilden ser vi:
Peter Karlsson, strateg på Region Östergötland
Malin Forsgren, verksamhetsledare, Cleantech Östergötland
Johan Kristiansson, vd Sankt Kors

För mer information vänligen kontakta:
Johan Kristiansson, vd Sankt Kors, telefon 013-20 53 20

Peter Karlsson, strateg Region Östergötland, telefon 070-580 02 87
John Askling, ordförande Cleantech Östergötland, telefon 070-8123170

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping.  Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar