Sanmina höjer sitt erbjudande till aktieägarna i Segerström & Svensson

SANMINA HÖJER SITT ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SEGERSTRÖM & SVENSSON Segerströms styrelse bekräftar sin rekommendation av erbjudandet Sanmina Corporation ("Sanmina") (NASDAQ NM:SANM) lämnade den 26 januari 2001 ett erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i AB Segerström & Svensson (publ) ("Segerström"). Prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström offentliggjordes den 27 januari 2001. Antalet aktier i Sanmina som tidigare erbjöds för varje aktie av serie A eller B och för varje konvertibel om nominellt 90,10 kronor i Segerström fastställdes efter en mätperiod som löpte från och med 23 januari till och med 30 januari 2001. Aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström erbjöds, baserat på denna mätning, 0,38149 aktier i Sanmina för varje aktie av serie A eller B och för varje konvertibel om nominellt 90,10 kronor. Sanmina kommer att höja sitt erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström enligt följande villkor. Övriga villkor enligt det prospekt som offentliggjordes den 26 januari 2001 kvarstår. Om den nu gällande utbyteskvoten om 0,38149 aktier i Sanmina per aktie eller konvertibel i Segerström multiplicerad med genomsnittlig senaste betalkurs för Samina aktien (common stock) på Nasdaq för envar av de tre handelsdagar som slutar den 23 februari 2001 ("genomsnittlig senaste betalkurs") och multiplicerad med en fast växelkurs om 9:91 kronor för 1 USD motsvarar ett belopp som understiger 145 kronor, kommer erbjudandet att ändras enligt nedanstående formel. Skulle denna beräkning resultera i ett belopp motsvarande 145 kronor eller mer, kommer ingen ändring att ske av nuvarande erbjudande. Formel för ändring av erbjudandet: 145 kronor dividerat med den fasta växelkursen om 9:91 kronor för 1 USD och dividerat med genomsnittlig senaste betalkurs Exempel 1 - där erbjudandet ändras Under antagandet att Sanminas genomsnittliga senaste betalkurs för de tre handelsdagar som slutar den 23 februari 2001 blir USD 33:50, kommer den nya utbyteskvoten att beräknas på följande sätt: 145 kronor dividerat med den fasta växelkursen om 9:91 kronor för 1 USD och dividerat med en antagen genomsnittlig senaste betalkurs om USD 33:50. Den nya utbyteskvoten skulle i det här exemplet bli 145 / 9:91 / 33:50 = 0,43677. I detta exempel är utbyteskvoten högre än den nuvarande utbyteskvoten 0,38149, och erbjudandet skulle därför komma att höjas och den nya utbyteskvoten skulle komma att gälla. Exempel 2 - där erbjudandet inte ändras Under antagandet att Sanminas genomsnittliga senaste betalkurs för de tre handelsdagar som slutar den 23 februari 2001 blir USD 39:00, kommer den nya utbyteskvoten att beräknas på följande sätt: 145 kronor dividerat med den fasta växelkursen om 9:91 kronor för 1 USD och dividerat med en antagen genomsnittlig senaste betalkurs om USD 39:00. Den nya utbyteskvoten skulle i det här exemplet bli 145 / 9:91 / 39:00 = 0,37517. I detta exempel är utbyteskvoten lägre än den nuvarande utbyteskvoten 0,38149 vilken motsvarar 147:44 kronor vid användande av den formel för ändring av erbjudandet som anges ovan. Erbjudandet skulle därför i detta exempel inte komma att ändras, utan den nuvarande utbyteskvoten 0,38149 skulle fortsätta att gälla. Viktig information till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström: Utbyteskvoten i detta erbjudande är baserad på en genomsnittlig aktiekurs och en fast växelkurs. Den verkliga aktie- och valutakursen kan komma att fluktuera efter det att genomsnittlig senaste betalkurs och den fasta växelkursen är fastställda. Således finns det ingen garanti för att antalet Sanmina aktier som erhålls av aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström vid tiden för erhållandet kommer att ha ett värde motsvarande 145 kronor eller mer. Baserat på det höjda erbjudandet har styrelsen i Segerström beslutat att bekräfta sin rekommendation till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström att acceptera erbjudandet och byta sina aktier och konvertibler i Segerström mot nyemitterade aktier i Sanmina. Den nya utbyteskvoten kommer att offentliggöras efter Nasdaqs stängning den 23 februari 2001. Sista anmälningsdag i erbjudandet är den 27 februari 2001. Offentliggörande av utfallet av erbjudandet förväntas omkring den 28 februari 2001 och redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 1 mars 2001. San Jose den 22 februari 2001 SANMINA CORPORATION Styrelsen För ytterligare information var vänlig kontakta: Sanmina Rick Ackel Executive Vice President, Chief Financial Officer +1 (408) 964 3500 Paige Bambino Corporate Communications +1 (408) 964 3500 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00620/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00620/bit0002.pdf

Dokument & länkar