Gardasil - det första vaccinet mot livmoderhalscancer har två år efter godkännandet räddat tusentals liv för framtiden

Solna 25 september 2008 – Två år efter godkännandet av Gardasil - det första vaccinet mot livmoderhalscancer – har det på bred front införts vaccination för att förebygga livmoderhalscancer och förstadier till cancer på blygdläppar och i slida samt kondylom. Detta börjar nu göra nytta i form av bättre hälsa för kvinnor.

– För mig som läkare är det helt fantastiskt att det finns ett vaccin som kan skydda mot drygt 70 procent av fallen av livmoderhalscancer och en stor del av cellförändringar. Däremot är det beklagligt att det i Sverige fortfarande två år efter att vaccinet blev godkänt och tillgängligt, är långt färre än tio procent av de unga flickorna i målgruppen som har blivit vaccinerade, säger docent Sven-Eric Olsson, vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus, och ansvarig för de svenska studierna med Gardasil.
Gardasil är godkänt i fler än 100 länder över hela världen. De 30 miljoner doser som har distribuerats totalt i världen är ett bevis för det starka stöd som vaccinet har fått av experter , tillsynsmyndigheter, hälsomyndigheter och läkare samt av föräldrar och döttrar.
HPV-vaccination rekommenderas i 18 av de 19 europeiska länder där Sanofi Pasteur MSD saluför Gardasil, och vaccinationen finansieras (eller kommer enligt planerna snart att finansieras) i 15 av dessa länder. Dessutom rekommenderas och finansieras HPV-vaccination i USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada.
Vaccinering har redan räddat tusentals liv för framtiden
Tyskland, Frankrike och Belgien var bland de första länder som införde HPV-vaccination. Enbart i dessa länder hade omkring 1 320 000, 800 000 respektive 195 000 flickor och unga kvinnor påbörjat vaccination med Gardasil före sommaren 2008.
Även om man bortser från de flickor och unga kvinnor som har vaccinerats sedan dess eller som kommer att vaccineras i framtiden, skulle enbart detta enligt modellberäkningar kunna rädda upp till 2 600, 1 300 respektive 500 kvinnor från att dö i livmoderhalscancer i framtiden och förhindra upp till 11 000, 5 600 respektive 1 400 sjukdomsfall. Antalet förhindrade fall av cellförändringar i livmoderhalsen (CIN 1–3 ) skulle vara upp till 93 000, 58 500 respektive 18 300, och antalet förhindrade kondylomfall skulle vara upp till 119 000, 64 000 respektive 7 400.

I Sverige har till dags dato cirka 55 000 flickor och unga kvinnor påbörjat vaccination med Gardasil. Under förutsättning att dessa flickor och unga kvinnor fullföljer vaccinationsserien kommer detta kunna rädda ungefär 77 kvinnor från att dö i livmoderhalscancer i framtiden och förhindra upp till 193 sjukdomsfall***. Dessutom har cirka 4500 fall av kondylom förhindrats.
– Det tar många år från det att en person smittas med HPV till dess att livmoderhalscancer utvecklas, och den minskning av sjukdomens frekvens som vaccination ger upphov till kommer inte att märkas förrän om ett antal år. Men om vi vill rädda vuxna kvinnors liv i morgon måste vi förebygga sjukdomsorsaken hos flickor och unga kvinnor i dag. Och vi får inte glömma att vi också kan förebygga andra tillstånd som uppträder mycket snabbare än livmoderhalscancer: förstadier till cancer i livmoderhalsen, på blygdläppar och i slida samt kondylom. När det gäller dem kommer vi på ett mycket tidigare stadium att se effekt hos vaccinerade kvinnor, säger docent Sven-Eric Olsson.
Noggrann uppföljning och utvärdering bekräftar god säkerhet
Liksom för alla andra vacciner utvärderar de behöriga myndigheterna regelbundet rapporter om händelser som observerats efter vaccination med Gardasil. Trots att över 30 miljoner doser har distribuerats i världen som helheta har inget orsakssamband konstaterats mellan vaccinet och allvarliga händelse, och det har inte rapporterats in fler händelser än vad som naturligt kan förväntas bland icke-vaccinerade personer.
USA:s läkemedelsmyndighet FDA och smittskyddsmyndighet CDC, den tyska regeringen och de franska myndigheterna har nyligen bekräftat Gardasils goda säkerhetsegenskaper och upprepat sina rekommendationer om vaccination. , , ,
Att händelser observeras efter vaccination, inbegripet sjukdomar och dödsfall, är oundvikligt eftersom sjukdomar och dödsfall kan uppträda oavsett om en person har blivit vaccinerad eller inte. Myndigheter och tillverkare är särskilt noggranna med att följa och utvärdera säkerheten hos vacciner eftersom dessa ges till friska människor.

Om modellberäkningarna av den framtida effekten av HPV-vaccination
För varje sjukdom beräknades antalet personer som behöver vaccineras för att ett fall av sjukdomen ska förhindras under deras livstid (”Number Needed to Vaccinate”, NNV) med hjälp av en validerad och publicerad matematisk modell. , , Det förutsattes att vaccinet har 100 procents effekt, att alla flickor och unga kvinnor som påbörjar vaccination får alla tre doserna och att skyddet varar livet ut. Sedan uppskattades det sammanlagda antalet sjukdomshändelser som undviks tack vare dessa personer (Z) genom division av antalet vaccinerade personer (Y) med NNV-värdet (X), dvs. Z = Y/X.

EU-indikation för Gardasil
Gardasil®, som är ett vaccin mot humant papillomvirus typ 6, 11, 16 och 18 (rekombinant, adsorberat), kan ges till barn och ungdomar mellan 9 och 15 år och till vuxna kvinnor mellan 16 och 26 år, och är indicerat för prevention av livmoderhalscancer, allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen (CIN 2/3), allvarliga cellförändringar i slida (VaIN 2/3), allvarliga cellförändringar i vulva (VIN 2/3) och kondylom (externa genitala vårtor, condyloma acuminata) orsakade av humant papillomvirus typ 6, 11, 16 och 18.


Prenumerera

Dokument & länkar