Dela

Om oss

Sanoma Utbildning startade år 1993. Genom samarbetet mellan förlaget, författare, lärare och elever har Sanoma Utbildning blivit ett av Sveriges ledande läromedelsförlag. Förlaget arbetar med alla delar av utbildningsstegen, från förskola till högskola.

Kontakt

 • Sanoma Utbildning
  Box 30091, 104 25 Stockholm
  08 - 587 642 00
  08 - 587 642 03
  http://www.sanomautbildning.se
 • Amanda Schött Franzén

  Förläggare


  08-587 642 24
 • Citat

  Vi går mot ett mer delegerande, visionärt och pedagogiskt ledarskap. Medarbetare måste in i matchen och få en helhetsförståelse, ta ansvar och utnyttja hela sin potential.
  Eva Norrman Brandt
  Förutom färdigheterna behöver vi fundera på förhållningssättet – en agil ledare är en katalysator för utveckling och leder via mission, engagemang och tillit till andra.
  Eva Norrman Brandt
  Att bli chef idag innebär idag ett stort ansvar och åtagande. Boken vänder sig till den som är ny som chef och tar på ett förtjänstfullt sätt upp viktiga områden som en just tillträdd chef bör lära om och reflektera kring för att på ett professionellt sätt hantera sin nya roll.
  Juryn årets HR-bok
  Bolagsrätten omfattar flera typer av bolag, från börsbolag till enkla bolag. Oavsett typ av bolag finns regler kring bildande, förvaltning, organisation och upplösning.
  Robert Sevenius, författare
  Aldrig tidigare har bolagsrätten framställts som ett uppslagsverk. Boken är gjord för att få en snabb inblick i begrepp, regler, problem och lösningar utan att man behöver läsa lagtext eller gå på djupet i långrandiga läroböcker.
  Robert Sevenius, författare
  Project Management innehåller många exempel på internationella projekt och ledarskap. Det gör att den passar utmärkt att använda både i Sverige och utomlands, inom utbildning och organisationsutveckling.
  Bo Tonnquist, konsult och författare
  Den ökade efterfrågan på kunskap inom projektledning gör att allt fler väljer att certifiera sig. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning – ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA).
  Bo Tonnquist, konsult och författare
  Företaget Yahoo! uppger att deras produktivitet ökade med 34 % efter att ha infört agila metoder. De flesta som provar agila metoder blir förvånade över vilken energi och vilket driv som uppstår i projektgruppen!
  Tomas Gustavsson
  Det agila arbetssättet handlar om att förändra en kultur. Det handlar inte om de nya verktygen som lyfts fram i den agila världen, det handlar hur man använder verktygen.
  Tomas Gustavsson
  Aldrig tidigare har det hänt så mycket på redovisningsområdet. Samtidigt som föreställningsramen genomgår omarbetning har IASB publicerat standarder på tre stora redovisningsområden som snart träder i kraft. Dessa nya standarder kommer påverka alla företag och är intressanta ur ett såväl praktiskt som teoretiskt perspektiv.
  Pernilla Lundqvist, författare
  Boken är speciellt anpassad för den svenska marknaden, och för att underlätta för den som arbetar med svenska företag avslutas varje kapitel med ett avsnitt om svensk redovisning.
  Jan Marton och Anna Karin Pettersson, författare
  Under dagen kommer jag berätta om de senaste trenderna inom projektledning. På grund av en allt hårdare konkurrens ställs tuffare krav på lönsamma och effektiva projekt. Jag kommer exempelvis berätta om betydelsen av nyttorealisering och hur företag kan skräddarsy sin projektledning genom att kombinera agila och traditionella projektledarsätt.
  Bo Tonnquist, författare och konsult
  Redan när vi planerade boken så var den övergripande målsättningen att svenska studenter och kursdeltagare skulle känna igen sig i de exempel vi hade med. Det har vi förstärkt ytterligare i den tredje upplagan. Både de exempel som är från mer traditionella sätt att marknadsföra sig i press, radio och tv och de som enbart använder sig av internet och framför allt sociala medier är från Sverige.
  Per Wildenstam, författare
  Genom att Henrik Uggla är med som författare har boken fått en bättre akademisk förankring. Henrik har genom sin medverkan utvecklat och förbättrat avsnittet om varumärken på ett mycket bra sätt.
  Per Wildenstam, författare
  Boken ger en grundläggande introduktion till internrevisionens funktion och processer. Den beskriver utvecklingen av internrevisionens inriktning och sammanfattar den moderna internrevisionens känntecknande drag. Boken ger god inblick i hur internrevision planeras, utförs och avrapporteras och beskriver även hur internrevisionsverksamhet styrs och kvalitetssäkras.
  Olof Arwinge, författare
  På grund av ökande intressentkrav och nya regelverk sker en gradvis professionalisering inom internrevision. Under de senaste 20 åren har internrevisionen allt mer inriktats mot effektiviteten i företagens riskhantering samt även kvaliteten i styrningen, vilket kontrastrerar mot den historiska och ofta stereotypa bilden av internrevisionsverksamhet.
  Olof Arwinge, författare
  Boken stödjer gällande standarder inom projektledning – ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA). Den ökade efterfrågan på kunskap inom projektledning gör att allt fler väljer att certifiera sig.
  Bo Tonnquist, författare
  Projektledning har utvecklats för att ligga i fas med utvecklingen inom området. På grund av en allt hårdare konkurrens ställs tuffare krav på lönsamma och effektiva projekt. Därför ligger stort fokus på nyttorealisering.
  Bo Tonnquist, författare
  Av årets tre finalböcker är två rätt traditionella projektledningsböcker som på ett bra sätt beskriver processer och har lite olika och egna vinklar men den som sticker ut är en bok som inbjuder till läsning BÅDE för den erfarne men även för den juniora projektledaren. Att på ett intressant och läsvänligt sätt beskriva hur man kan hantera ledarskapet ur ett mänskligt och personligt perspektiv gör att Psykologi för projektledare av Leif E. Andersson för oss framstår som det självklara valet till Årets projektledarbok!
  Juryn, Årets projektledarbok 2015
  Jag är mycket glad för utmärkelsen och speciellt över att syftet med boken är precis det som juryn beskriver i motiveringen.
  Leif E. Andersson, författare
  Projektledarskapet är komplext. Det liknar en chefsroll, men har inte samma tydliga mandat som en chefsroll. Denna bok vill lära dig hur du samarbetar med andra människor i projekt, vare sig det är projektdeltagare, intressenter, styrgrupper eller linjechefer.
  Leif E. Andersson, författare
  Denna bok försöker göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, Redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet
  Gunnar Rimmel och Kristina Jonäll, författare
  Internrevision är den första läroboken inom ämnet på svenska för universitet och högskolor
  Amanda Schött Franzén, förläggare vid Sanoma Utbildning
  Denna bok försöker göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, Redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet
  Gunnar Rimmel och Kristina Jonäll, författare
  I rollen som företagsledare behöver man ibland fylla på med nya idéer och tankebanor. Ambitionen bakom denna bok är att presentera insikter som kan leda till en successiv utveckling och tillväxt i ett företag.
  Krister Bredmar, författare
  Vår ambition har varit att skriva en praktisk och inspirerande handbok, som täcker alla de aspekter som leder till ett aktivt och professionellt styrelsearbete.
  Satish Sen, en av författarna
  Sedan den första upplagan kom ut har vi följt upp företag som arbetat med hjälp av de verktyg som boken innehåller. Vi kan konstatera att dessa ofta är startskottet för styrelsen att komma igång. Ett aktivt styrelsearbete gör verkligen skillnad.
  Satish Sen
  Redovisa Rätt är ett uttömmande och tydligt uppslagsverk för alla slags redovisningsfrågor
  Dinara Sufijanova, Senior Accountant vid Hyper Island
  Målsättningen är att skapa en bra, lättläst och praktisk struktur för hur olika koncernelimineringar och justeringar ska hanteras. Boken kan läsas i sin helhet, eller användas som ett uppslagsverk och praktisk guide vid en fråga eller ett problem som ska lösas.
  Roland Dansell
  Många böcker som tidigare getts ut inom området har varit mer inriktade på teori än praktisk tillämpning. Koncernredovisning i praktiken kombinerar teori och praktik i en och samma bok.
  Dan Phillips
  Att arbetet har skett i en grupp innebär att specialkompetens i olika avseenden tillförts. Det är verkligen en av bokens vinster, då en enda författare inte fullt ut hade kunnat behärska det mycket breda innehållet
  Konrad Lundberg, författare
  Med ett mer strategiskt perspektiv och en mer holistisk syn kan företag förbättra både sin innovationskraft och sin träffsäkerhet i marknadsföringsstrategier och i sin affärsutveckling.
  Martin Vendel, författare
  Förutsättningar för att kunna påverka konsumenter i digitala kanaler är det digitala innehållets relevans för enskilda konsumenter. Ny teknik gör att marknadsföringen kan skräddarsys efter både individ och situation och bli mycket pricksäker.
  Roger Ström, författare
  Konsten ligger i att ta vara på den ökade konsumentmedverkan. Att förstå och dra nytta av konsumenters expertis och engagemang i sociala medier och på andra digitala mötesplatser ger möjligheter för företag att stärka sin konkurrenskraft.
  Roger Ström, författare
  Jämfört med hur man brukar skriva läroböcker i företagsekonomi är denna lite annorlunda utformad. Läsaren får följa ett företag i några ganska verklighetstrogna scener, en för varje kapitel. På så vis finns det en växelverkan mellan praktik och teori
  Magnus Frostenson, författare
  Projektledarskapet är komplext. Det liknar en chefsroll, men har inte samma tydliga mandat som en chefsroll. Denna bok vill lära dig hur du samarbetar med andra människor i projekt, vare sig det är projektdeltagare, intressenter, styrgrupper eller linjechefer
  Leif E. Andersson, författare
  ”I samband med att grundkursen i familjerätt vid Stockholms universitet reformerades uppkom behovet av en ny kurslitteratur som bättre motsvarade kursens inriktning och omfång. Denna bok är ett försök att tillgodose detta behov.
  Gunilla Olsson, Theddo Rother-Schirren och Johan Schüldt
  Inte sällan reduceras intern styrning och kontroll till frågor av karaktären ordning och reda, vilket är ett misstag. Intern styrning och kontroll utgör ett fundament i företagens riskhantering
  Olof Arwinge, författare
  I arbetet som advokat har jag stött på alla möjliga frågor som kan uppstå i en förening, och jag har hållit många föreläsningar för kunskapstörstande styrelser. Det är min förhoppning att denna bok kan ge lättillgänglig hjälp i styrelsens arbete
  Martina Slorach, författare
  Det agila arbetssättet handlar om att förändra en kultur. Det handlar inte om de nya verktygen som lyfts fram i den agila världen, det handlar hur man använder verktygen
  Tomas Gustavsson, författare
  Många av övningarna i den här boken handlar om att prova på eller träna sig i att använda de verktyg, regler eller andra praktikaliteter som lyfts fram i agila metoder
  Tomas Gustavsson, författare
  Behovet av friska medarbetare och en effektiv hälso- sjukvård med hög kvalitet har blivit allt större. En utveckling som ställer nya krav på hälsosektorns organisation, tjänster, lagstiftning och ledarskap
  Lars Nordgren, författare, docent i tjänstevetenskap och tidigare sjukhusdirektör
  Vad som händer när hälsa och service kombineras, och varför det är viktigt att kombinera dessa, är temat för denna antologi
  Henrik Loodin, författare och doktor i sociologi
  Hållbara investeringar handlar fortfarande om att tjäna pengar och göra vinster, men inte på bekostnad av utan med utgångspunkt i det omgivande samhällets behov, efterfrågan och intressen
  Emma Sjöström, författare
  Min bok skiljer sig från andra ledarskapsböcker genom att bygga på mina egna praktiska erfarenheter, inklusive misstag, under nära femtio år. Bland annat under trettio år som vd och ordförande i några av världens största företag i en rad branscher
  Percy Barnevik
  Behovet av en engelsk bok dök upp i en utbildning med deltagare från flera länder. Skälet till att faktiskt översätta boken var att det bland den engelskspråkiga chefslitteraturen inte fanns en bok med de ”mjukare” aspekterna av ledarskap lika tydligt beskrivna
  Eva Norrman Brandt, författare
  ”Det finns många fallgropar gällande diskriminering i arbetslivet. Som yrkesverksamma advokater kommer vi ofta i kontakt med personer som upplevt sig diskriminerade eller arbetsgivare som blivit anklagade för diskriminering”
  Stefan Flemström, författare
  ”Vi ville därför skriva en lättfattlig handbok som förhoppningsvis ger vägledning och kunskap i vad som gäller inom detta komplexa rättsområde”
  Martina Slorach, författare.
  Nästan alla människor kommer i kontakt med finansiell information i sina jobb, men många känner en osäkerhet i att använda den ekonomiska terminologin. Den här boken visar på ett pedagogiskt och praktiskt sätt vad den ekonomiska informationen betyder.
  Kjell Sandin, författare
  - Företagsbesiktning är viktigt både i den stora och i den lilla affären, berättar författaren Robert Sevenius. Klassiska fall av katastrofala misslyckanden är bland annat ABB:s köp av Combustion Engineering och eBays köp av Skype. Men även i mindre affärer är besiktning avgörande. Det finns otaliga exempel på där man gått fel, bland annat några privatpersoners köp av ett sängföretag med inkurant varulager eller ett riskkapitalbolags investering i ett säkerhetsföretag som startats av kriminella.
  Robert Sevenius
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp