Dela

Om oss

Sanoma Utbildning startade år 1993. Genom samarbetet mellan förlaget, författare, lärare och elever har Sanoma Utbildning blivit ett av Sveriges ledande läromedelsförlag. Förlaget arbetar med alla delar av utbildningsstegen, från förskola till högskola.

Kontakt

 • Sanoma Utbildning
  Box 30091, 104 25 Stockholm
  08 - 587 642 00
  08 - 587 642 03
  http://www.sanomautbildning.se
 • Amanda Schött Franzén

  Förläggare


  08-587 642 24
 • Isabella Falkowska Källman

  Marknadsförare


  Box 30091 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12
  46 (0)8-587 642 94
  0706077887
  http://www.sanomautbildning.se
 • Citat

  Vi har båda varit verksamma som rådgivare och lärare inom inkomstbeskattning hela vårt yrkesverksamma liv. För oss har det varit ett nöje att få ta fram den bok som vi själva gärna haft tillgång till och som vi vet att vi ofta kommer att använda i vårt arbete
  Urban Kardvik och Lars Samuelsson
  Boken behövs mer än någonsin. Vi har en stor brist på ledarskap och för mycket fokus på regler. Det är chefens agerande som är helt avgörande för etiken i organisationerna.
  Lars Björklund
  Demokratibygget rustar barn och unga med kunskap och verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället. Med hjälp av den här boken ser vi att skolan kan få ytterligare stöd för att uppfylla läroplanens intentioner. Det är genom ett aktivt och medvetet arbete som vi tillsammans gör skillnad för elevernas väg till att bli demokratiska samhällsmedborgare.
  Karin Aaseby och Helena Barrett, grundare av Demokratibygget
  Är det rimligt att en handväska från ett franskt lyxhus kostar 60 000 kronor? Istället för ett ja- eller nej-svar tar Marknadsföring av lyx och premium ett bredare och djupare perspektiv på strategi och konsumtion av lyx.
  Henrik Uggla, författare
  Luxury branding is a fascinating but challenging area of marketing. In his new book, Henrik Uggla provides insight and guidance into some of the most important topics in luxury branding dealing with brand architecture and brand strategies.
  Kevin Lane Keller, Professor of Marketing, Tuck School of Business, Dartmouth College, USA
  Frågan är inte längre om företaget har ett ansvar, utan hur ansvaret ser ut och hur företaget kan agera på ett strategiskt sätt. Förväntningarna gäller inte endast privata företag, utan även organisationer av såväl offentlig som ideell karaktär.
  Hans De Geer, en redaktörerna bakom boken
  Med den här boken belyser vi området ur ett skandinaviskt perspektiv, vilket gör den unik. Den lyfter upp både hantering av risker och visar på nya möjligheter.
  Hans De Geer
  Med den här boken vill vi ge läsaren lättförståeliga förklaringar och bra handfasta tips på de rättsområden som en företagare kommer i kontakt med i sin verksamhet. Boken har blivit mycket omtyckt av våra elever och studenter och den lättanvända Lärarhandledningen gör det både roligt och intressant att arbeta med läroboken.
  Marie Bråberg och Åsa Svedberg, författare
  Boken passar alla som har intresse för företagande, den innehåller många övningar, rättsfall och korsord anpassad för gymnasiet och eftergymnasial utbildning.
  Marie Bråberg och Åsa Svedberg, författare
  Det stora utrymme som givits metodfrågor, i form av en allmän presentation och återkommande rättstillämpningsexempel, tror vi ökar studentens förståelse av att juridik är så mycket mer än en enorm mängd regler.
  Annina H. Persson, författare
  Ordboken är en helt ny uppslagsbok som innehåller förklaringar till alla ord och begrepp som ingår i huvudboken. Allt för att underlätta för studenterna och ge dem stöd i inlärningen.
  Amanda Schött Franzén, förläggare
  Att arbetet har skett i en grupp innebär att specialkompetens i olika avseenden tillförts. Det är verkligen en av bokens vinster, då en enda författare inte fullt ut hade kunnat behärska det mycket breda innehållet.
  Konrad Lundberg, författare
  Extern redovisning är en av våra storsäljare och används av många lärosäten, exempelvis Göteborgs universitet. Det är en gedigen grundbok i ämnet och är skriven av ett kompetent och erfaret författarteam.
  Amanda Schött Franzén, förläggare och områdeschef på Sanoma Utbildning
  Boken är uppdaterad enligt den nya versionen av årsredovisningslagen samt med hänsyn till den senaste utvecklingen från Bokföringsnämnden och internationellt.
  Jan Marton, författare
  Många av våra vanor går på autopilot utan att vi tänker på det. Genom att få bättre kunskap om hur vårt undermedvetna fungerar så kan vi lära oss att kontrollera det bättre. Boken ger dig teorier och metoder om hur du kan gå till väga.
  Bertil Thomas, författare
  Positiv psykologi handlar om hur människor fungerar mentalt sett och hur de kan utveckla sitt välmående. Man utgår från hur människor kan utvecklas och prestera bättre.
  Bertil Thomas
  Den kombinerar gamla och nya teorier och passar utmärkt för ledarskapskurser. För att bli en bra ledare så behöver du må bra själv och kunna leda dig själv.
  Bertil Thomas
  Det behövs en förnyad diskussion om medieetikens funktion i ett nytt mediesamhälle. Den diskussionen vill vi vara med och bidra till.
  Martin Ahlqvist
  Vi hoppas och tror att den här boken ska vara till nytta, inte bara för journalister och studerande av kommunikation och journalistik, utan också för alla som i sitt jobb eller i sin vardag på något sätt påverkas av mediernas rapportering - både de ansvariga och de oansvariga utgivarna.
  Tommy Borglund
  Företag och organisationer har insett att bra texter effektiviserar marknadsföringen och samtidigt stärker både varumärket och kundupplevelsen.
  Mikael Rosén, författare
  För myndigheter är bra texter ett verktyg för att ge medborgarna god service. Företag, organisationer och myndigheter har helt enkelt inte längre råd att skriva konstiga, svårbegripliga och introverta texter.
  Mikael Rosén
  Vi har några av landets främsta experter inom juridik, projektledning och ledarskap i vår författarkår. Många är konsulter och har lång erfarenhet av att hålla utbildningar. De är verkligen peppade inför höstens kurser.
  Amanda Schött Franzén
  I kursen får du en ordentlig genomgång av aktuella och användbara teorier, modeller och verktyg. Du får själv arbeta med en förändringsutmaning som du har med dig, och syftet är att stärka dig i rollen som förändringsledare.
  Eva Norrman Brandt
  Det ska bli väldigt roligt och spännande att få sammarbeta med VJS. De har lång erfarenhet och har ett väldigt gott rykte i branschen. Tillsammans kommer vi kunna erbjuda många nya och högaktuella kurser.
  Amanda Schött Franzén
  Det handlar om de vårdsökandes ökade förväntningar på en snabb och kontinuerlig kontakt med vården och hur denna kontakt kan bibehållas. Det handlar också om att utveckla en servicekultur i vården och att medarbetarna handlar mer serviceorienterat.
  Lars Nordgren, författare
  Som patient är det viktigt att ha någon att vända sig till både före och efter att man är inneliggande. Den funktionen kan se olika ut men på en klinik kan det vara en koordinator som fångar upp patienten. Även om patienten skrivs ut bör han eller hon kunna ringa till och rådfråga koordinatorn.
  Lars Nordgren, författare
  Det krävs att hälso- och sjukvården organiseras på ett sätt som kan beskrivas som följsam logistik och att alla vårdsökande erbjuds rätt vård. Det räcker inte med att förfoga över resurser utan dessa måste göras tillgängliga.
  Lars Nordgren, författare
  Många verksamheter vet att de har effektivitetsproblem, men har svårt att förstå varför. Genom att visualisera och konkretisera verksamheten kan man upptäcka var ineffektiviteten uppstår.
  Anita Jansson, författare
  Medarbetare tror att de har samma bild av hur arbetet i verksamheten går till, men det visar sig ofta vara fel.
  Anita Jansson
  När medarbetare förstår hur deras arbete påverkar helheten blir de mer engagerade. De förstår hur de kan bidra och accepterar lättare förändringar.
  Anita Jansson
  Vi går mot ett mer delegerande, visionärt och pedagogiskt ledarskap. Medarbetare måste in i matchen och få en helhetsförståelse, ta ansvar och utnyttja hela sin potential.
  Eva Norrman Brandt
  Förutom färdigheterna behöver vi fundera på förhållningssättet – en agil ledare är en katalysator för utveckling och leder via mission, engagemang och tillit till andra.
  Eva Norrman Brandt
  Att bli chef idag innebär idag ett stort ansvar och åtagande. Boken vänder sig till den som är ny som chef och tar på ett förtjänstfullt sätt upp viktiga områden som en just tillträdd chef bör lära om och reflektera kring för att på ett professionellt sätt hantera sin nya roll.
  Juryn årets HR-bok
  Bolagsrätten omfattar flera typer av bolag, från börsbolag till enkla bolag. Oavsett typ av bolag finns regler kring bildande, förvaltning, organisation och upplösning.
  Robert Sevenius, författare
  Aldrig tidigare har bolagsrätten framställts som ett uppslagsverk. Boken är gjord för att få en snabb inblick i begrepp, regler, problem och lösningar utan att man behöver läsa lagtext eller gå på djupet i långrandiga läroböcker.
  Robert Sevenius, författare
  Project Management innehåller många exempel på internationella projekt och ledarskap. Det gör att den passar utmärkt att använda både i Sverige och utomlands, inom utbildning och organisationsutveckling.
  Bo Tonnquist, konsult och författare
  Den ökade efterfrågan på kunskap inom projektledning gör att allt fler väljer att certifiera sig. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning – ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA).
  Bo Tonnquist, konsult och författare
  Företaget Yahoo! uppger att deras produktivitet ökade med 34 % efter att ha infört agila metoder. De flesta som provar agila metoder blir förvånade över vilken energi och vilket driv som uppstår i projektgruppen!
  Tomas Gustavsson
  Det agila arbetssättet handlar om att förändra en kultur. Det handlar inte om de nya verktygen som lyfts fram i den agila världen, det handlar hur man använder verktygen.
  Tomas Gustavsson
  Aldrig tidigare har det hänt så mycket på redovisningsområdet. Samtidigt som föreställningsramen genomgår omarbetning har IASB publicerat standarder på tre stora redovisningsområden som snart träder i kraft. Dessa nya standarder kommer påverka alla företag och är intressanta ur ett såväl praktiskt som teoretiskt perspektiv.
  Pernilla Lundqvist, författare
  Boken är speciellt anpassad för den svenska marknaden, och för att underlätta för den som arbetar med svenska företag avslutas varje kapitel med ett avsnitt om svensk redovisning.
  Jan Marton och Anna Karin Pettersson, författare
  Under dagen kommer jag berätta om de senaste trenderna inom projektledning. På grund av en allt hårdare konkurrens ställs tuffare krav på lönsamma och effektiva projekt. Jag kommer exempelvis berätta om betydelsen av nyttorealisering och hur företag kan skräddarsy sin projektledning genom att kombinera agila och traditionella projektledarsätt.
  Bo Tonnquist, författare och konsult
  Redan när vi planerade boken så var den övergripande målsättningen att svenska studenter och kursdeltagare skulle känna igen sig i de exempel vi hade med. Det har vi förstärkt ytterligare i den tredje upplagan. Både de exempel som är från mer traditionella sätt att marknadsföra sig i press, radio och tv och de som enbart använder sig av internet och framför allt sociala medier är från Sverige.
  Per Wildenstam, författare
  Genom att Henrik Uggla är med som författare har boken fått en bättre akademisk förankring. Henrik har genom sin medverkan utvecklat och förbättrat avsnittet om varumärken på ett mycket bra sätt.
  Per Wildenstam, författare
  Boken ger en grundläggande introduktion till internrevisionens funktion och processer. Den beskriver utvecklingen av internrevisionens inriktning och sammanfattar den moderna internrevisionens känntecknande drag. Boken ger god inblick i hur internrevision planeras, utförs och avrapporteras och beskriver även hur internrevisionsverksamhet styrs och kvalitetssäkras.
  Olof Arwinge, författare
  På grund av ökande intressentkrav och nya regelverk sker en gradvis professionalisering inom internrevision. Under de senaste 20 åren har internrevisionen allt mer inriktats mot effektiviteten i företagens riskhantering samt även kvaliteten i styrningen, vilket kontrastrerar mot den historiska och ofta stereotypa bilden av internrevisionsverksamhet.
  Olof Arwinge, författare
  Boken stödjer gällande standarder inom projektledning – ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA). Den ökade efterfrågan på kunskap inom projektledning gör att allt fler väljer att certifiera sig.
  Bo Tonnquist, författare
  Projektledning har utvecklats för att ligga i fas med utvecklingen inom området. På grund av en allt hårdare konkurrens ställs tuffare krav på lönsamma och effektiva projekt. Därför ligger stort fokus på nyttorealisering.
  Bo Tonnquist, författare
  Av årets tre finalböcker är två rätt traditionella projektledningsböcker som på ett bra sätt beskriver processer och har lite olika och egna vinklar men den som sticker ut är en bok som inbjuder till läsning BÅDE för den erfarne men även för den juniora projektledaren. Att på ett intressant och läsvänligt sätt beskriva hur man kan hantera ledarskapet ur ett mänskligt och personligt perspektiv gör att Psykologi för projektledare av Leif E. Andersson för oss framstår som det självklara valet till Årets projektledarbok!
  Juryn, Årets projektledarbok 2015
  Jag är mycket glad för utmärkelsen och speciellt över att syftet med boken är precis det som juryn beskriver i motiveringen.
  Leif E. Andersson, författare
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp