Delårsrapport januari-september 2001

AB Sardus (publ.) Noterat på Stockholmsbörsens A-lista Delårsrapport januari-september 2001 ·Omsättningen ökade med 9% och uppgick till 938 Mkr (864) ·Preliminärt avtal är tecknat om förvärv av Falbygdens Ost ·Prognosen ligger fast för 2001 och resultatet bedöms nå en nivå som är bättre än 2000 exkl SPP-medel ·Vinst per aktie för helåret förväntas öka med ca 10% (f.g. år 4,92) Utveckling tredje kvartalet Resultatet förbättrades markant under tredje kvartalet och marginalerna förstärktes. Vinst före skatt för tredje kvartalet uppgick till 30 Mkr (27 exkl SPP-medel på 16 Mkr). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 43 Mkr (39) på en omsättning av 340 Mkr (301). Resultat januari-september 2001 Den oro på råvarumarknaderna som förorsakades av BSE och mul- och klövsjuka under första och andra kvartalet har minskat. Dock nådde resultatet inte upp till föregående års nivå. Resultatnivån har påverkats av snabba råvaruprishöjningar främst under första halvåret, lägre volymer, förändringar i produktmixen och högre räntekostnader. Sardus rörelseresultat före goodwillavskrivningar för nio månader 2001 uppgick till 85 Mkr (92). De totala goodwillavskrivningarna för perioden uppgick till 19 Mkr (21) och finansnettot till -19 Mkr (-15). Resultatet före skatt uppgick till 53 Mkr (56 exkl SPP-medel på 16 Mkr) inklusive realisationsvinsten på 6 Mkr från fastighetsförsäljningen i Halmstad. Vinst per aktie uppgick till 3,78 kr (3,68 exkl SPP-medel). Omsättningen uppgick till 938 Mkr (864). Falbygdens Ost - plattform för ytterligare tillväxt Den 2:a oktober tecknade Sardus ett preliminärt avtal om förvärv av Falbygdens Ost, som är ett av de ledande företagen inom ostförädling i Sverige. Förvärvet innebär att Sardus breddar enligt plan sin verksamhet från att i huvudsak omfatta tillverkning av köttbaserade pålägg till att även innefatta ost. Falbygdens Ost omsätter cirka 300 Mkr per år, har cirka 100 anställda och befinner sig i en aktiv tillväxtfas. Förvärvet innebär en ny plattform för tillväxt för Sardus och ett minskat beroende av priserna på köttråvara. Sardus avsikt är att konsolidera bolaget från den 1:a oktober 2001. Pastejköket Omsättningen under niomånadersperioden uppgick till 319 Mkr (297) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 48 Mkr (50). Resultatet har påverkats av snabba råvarupris-förändringar som ej hunnit kompenserats gentemot kund och något lägre försäljningsvolymer. Charkdelikatesser Omsättningen under niomånadersperioden uppgick till 329 Mkr (301) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 13 Mkr (18). Resultatförändringen förklaras främst av fortsatta förändringar i produktmixen och högre råvarukostnader i jämförelse med föregående år. Nylanserade smörgåspålägg - Tunna Skivor - fortsätter att utvecklas positivt. 3-stjernet A/S Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 198 Mkr (183) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 26 Mkr (26). Något lägre försäljningsvolymer och förändringar i produktmixen samt valutaförändringar har påverkat resultatet. Antalet anställda har minskat för att möta de lägre försäljningsvolymerna. Storhushåll Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 120 Mkr (113) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 7 Mkr (8). Quorn som lanserades under andra halvåret 2000 fortsätter att utvecklas positivt. Likviditet och finansnetto Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 13 Mkr (13). Dessutom har en checkräkningskredit på 133 Mkr utnyttjats med 107 Mkr (112). Finansnettot uppgick till -19 Mkr (-15). Skillnaden beror på ränteläget under året. Investeringar Koncernens totala investeringar under första halvåret uppgick till 30 Mkr (25). Affärssystem Som en konsekvens av Sardus expansion har under niomånadersperioden tecknats avtal med IBS om en investering i affärssystemet ASW till ett värde av 20 Mkr under en femårsperiod. Goodwill Goodwill/varumärken, som är kopplade till de under 1998/99 förvärvade bolagen, avskrivs offensivt. Principen innebär 20% årlig avskrivning på restvärdet under 5 år och 20% planenligt de resterande 5 åren. Detta innebär att 2/3 av anskaffningsvärdet skrivs av under de första 5 åren. Pastejköket respektive Charkdelikatesser belastas under niomånadersperioden med goodwill-avskrivningar uppgående till 7 Mkr (9) respektive 3 Mkr (3). Goodwill hänförbart till förvärvet av 3-stjernet A/S avskrivs rakt på 20 år och uppgår till 9 Mkr (9) för niomånaders- perioden. Sarduskoncernens resultat för niomånadersperioden belastades totalt med 19 Mkr (21) i goodwillavskrivningar. Utsikter för 2001 Råvarupriserna har varit instabila under större delen av första halvåret på grund av BSE och mul- och klövsjukan men har stabiliserats under tredje kvartalet. Konkurrensen är fortsatt intensiv. Styrelsens tidigare bedömning kvarstår att resultatet för 2001 når en nivå (inkl realisa-tionsvinst av fastighetsförsäljning), som är bättre än år 2000 (75 Mkr exklusive SPP-medel). Vinst per aktie bedöms öka i takt med det långsiktiga målet, ca 10%. Helsingborg den 17 oktober 2001 AB Sardus (publ.) Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, tel 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00420/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00420/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00420/bit0002.xls Tabeller

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi