Preliminär bokslutskommuniké januari-december 1999

Preliminär bokslutskommuniké januari-december 1999 God omsättningsökning och stärkta marknadsandelar Danska 3-stjernet A/S - Första utlandsförvärvet Nettoomsättningen steg med 13 procent till 909 Mkr. Resultatet före goodwillavskrivningar ökade från 93 till 96 Mkr. Resultatet före skatt blev 73 Mkr mot 70 Mkr i senaste prognos. Vinst per aktie blev 5:07 kr (5:48). Första utlandsförvärvet: 3-stjernet A/S i Danmark förvärvat per 1999-12-31. Utfall 1999 Enligt det preliminära och oreviderade bokslutet var livsmedelsföretaget Sardus nettoomsättning för helåret 1999 909 Mkr, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Marknadsandelarna stärktes för flera Sardus- produkter på en totalt sett stabil marknad. Resultatet före goodwillavskrivningar ökade från 93 Mkr till 96 Mkr. Resultatet före skatt uppgick till 73 Mkr jämfört med 77 Mkr 1998, vilket är bättre än den senaste helårsprognosen på ca 70 Mkr. Den preliminära vinsten per aktie uppgick till 5:07 kr (5:48). Fjärde kvartalets försäljning utvecklades väl. Minskningen av resultatet före skatt förklaras främst effekter av kraftigt ökade råvarupriser under andra halvåret 1999, som inte kunde kompenseras med motsvarande prisökningar. 3-stjernet A/S - Plattform för expansion i Danmark Per årsskiftet förvärvade Sardus den danske charkuterispecialisten 3- stjernet A/S. Företaget har en omsättning på 245 Mkr, varav 30 procent på export och 210 anställda. Förvärvet innebär att Sardus bygger ett brohuvud för fortsatt expansion i Danmark och på exportmarknader. Resultatet påverkas positivt redan år 2000. 3-stjernet A/S är ett av de största köttpåläggsföretagen i Danmark, har en stark marknads-ställning på salami, skivad smörgåsmat och smörgåskorv i bit. Ca 30 procent av volymen exporteras till främst Storbritannien och Frankrike. Förvärvet beräknas ge synergieffekter inom inköp av råvaror, förpackningsmaterial, exportav Sardus-produkter samt import av salamiprodukter till Sverige. 3-stjernets lönsamhet är mycket god. Bidraget till Sardus resultat efter finansnetto kan för 2000 beräknas till ca 10 Mkr efter hänsyn taget till goodwillavskrivningar. "3-stjernet är det första steget i Sardus strategi för expansion i Norden. Genom det danska företaget får Sardus tillgång till en väletablerad exportorganisation på Västeuropa", kommenterar VD Ragnar Bringert. "Förvärvet innebär också, att Sardus kan förverkliga sina tillväxtmål snabbare än tidigare förutsägelser. Vi når 1,3 miljarder i omsättning redan 2000 istället för 2001 och säkrar långsiktigt en positiv resultatutveckling". Sardus definitiva bokslutskommuniké publiceras den 14 februari 2000. Helsingborg, den 14 januari 2000 AB Sardus (publ) VD Ragnar Bringert För ytterligare information: VD Ragnar Bringert, tel: 042-37 02 50 eller 070-593 62 73 Sardus koncernens preliminära resultaträkning (Mkr) 1999 1998 1997 1999 1998 1997 12 mån12 mån 12 mån kv. 4 kv. 4 kv. 4 Nettoomsättning 909 789 664 241 214 173 Kostnad sålda varor - 644 - 542 - 475 - 170 - 156 - 129 Bruttoresultat 265 247 189 71 58 44 Försäljningskostnader - 133 - 126 - 104 - 37 - 27 - 19 Administrationskostnader - 40 - 35 - 27 - 10 - 10 - 7 Övriga rörelseintäkter 4 7 5 1 4 2 Resultat före 96 93 63 25 25 20 goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar - 20 - 14 - 4 - 5 Rörelseresultat 76 79 63 21 20 20 Finansnetto - 3 - 2 2 - 1 1 Vinst före skatt 73 77 65 20 20 21 Skattekostnad - 22 - 22 - 19 - 7 - 6 - 6 Nettovinst 51 55 46 13 14 15 Nyckeltal 1999 1998 1997 1999 1998 1997 12 mån12 mån 12 mån kv. 4 kv. 4 kv. 4 Rörelsemarginal 8,4% 10,0% 9,5% 8,7% 9,3% 11,6% Antal aktier (miljoner) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Vinst per aktie 5,07 5,48 4,65 1,30 1,40 1,50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00190/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00190/bit0002.doc

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Prenumerera

Dokument & länkar