Sardus första halvåret: Omsättningsökning med fyra procent Resultatprognosen för helåret oförändrad

Omsättningen för första halvåret uppgick till 852 Mkr (818), en ökning med 4%. Den högre omsättningen förklaras främst av att Gourmet Service, som förvärvades i oktober 2003, bidrar med 44 Mkr till omsättningsökningen. Sardus resultat före skatt för första halvåret uppgick till 34 Mkr (36). Prognosen för helåret 2004 är oförändrad, vilket in-nebär att resultatet förväntas bli i nivå med 2003 (110 Mkr).

I de svenska enheterna har utvecklingen varit stabil med en försäljning och ett resultat i nivå med föregående år trots att dagligvaruhandelns försäljning har varit svag under första halv-året. Etablering av flera lågprisbutiker och en ökad andel ”private label” har noterats under perioden. Den danska enheten 3-Stjernet redovisar en sämre försäljnings- och resultatutveck-ling på grund av minskad exportförsäljning och ökad konkurrens på hemmamarknaden, främst från tyska lågprisaktörer. - Det är glädjande att flera av våra svenska enheter har ökat omsättningen under första halv-året trots att dagligvaruhandeln har haft en svag period, säger Sardus VD Ragnar Bringert. I vår danska enhet, 3-Stjernet pågår en översyn av samarbetsavtalen på exportmarknaden me-dan flera projekt som syftar till att återta förlorade volymer på den danska hemmamarknaden har inletts. Helsingborg den 16 juli 2004 AB SARDUS (publ) Ragnar Bringert Verkställande Direktör Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert på telefon 070-593 62 73.

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Dokument & länkar