Beslut fattade på årsstämman 2018 i SAS AB (publ)

På årsstämman den 10 april 2018 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Dag Mejdell, Monica Caneman, Carsten Dilling, Lars-Johan Jarnheimer och Sanna Suvanto-Harsaae samt genom nyval välja Liv Fiksdahl och Oscar Stege Unger. Till styrelsens ordförande valdes Carsten Dilling. Årsstämman biföll styrelsens förslag att lämna utdelning till preferensaktieägarna fram till nästa årsstämma med 12,50 SEK per kvartal och preferensaktie, dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie. För befintliga stamaktier beslutade årsstämman att det inte skulle lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2016/2017.

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Det beslutades vidare att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande ska ingå som ledamot i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska utgöras av Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten, Peder Lundquist, Finansministeriet, för danska staten, Jan Tore Føsund, Nærings- och Fiskeridepartementet, för norska staten, Jacob Wallenberg för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS AB. Det beslutades också att valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska följa den av stämman fastställda skriftliga instruktionen för valberedningen.

I övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag.

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar