SAS Delårsrapport november 2016 – januari 2017

SÄSONGSMÄSSIGT SVAGT RESULTAT SOM FÖRVÄNTAT
– strukturella åtgärder planläggs

NOVEMBER 2016 – JANUARI 2017

  • Resultat före skatt: -697 (-309) MSEK
  • Resultat före skatt och engångsposter: -707 (-404) MSEK
  • Intäkter: 8 957 (8 275) MSEK
  • EBIT-marginal: -6,4% (-2,2%)
  • Periodens resultat: -556 (-246) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -1,95 (-1,01) SEK
  • Helårsutsikterna för helåret 2016/2017 vidhålls

   
SAS VD OCH KONCERNCHEF KOMMENTERAR:

Vi lägger ett säsongsmässigt svagt kvartal bakom oss och som förväntat blev sämre än föregående år. Den otillräckliga lönsamheten understryker vikten av att SAS tar krafttag för att ta itu med de kostnadsnackdelar vi har jämfört med nyetablerade konkurrenter. Därför arbetar vi med att detaljera ytterligare åtgärder för att skapa långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Sammantaget ser vi ett stort antal aktiviteter framför oss som syftar till att minska kostnadsgapet mellan SAS och nyetablerade konkurrenter. Detta, tillsammans med etablerandet av nya baser i London och Spanien, ska bana väg för ett starkt SAS som kan ta del av alla de spännande tillväxtmöjligheter som finns i vår marknad.

    
Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017 kl. 08.00 CET.

Taggar:

SAS

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.