Bokslutskommuniké Sätra Förvaltnings AB 2016

Rapport för perioden 1 januari till 31 december 2016

RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2016 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016

 •   Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 787 tkr

 •   Driftnettot uppgick till 1 365 tkr

 •   Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till 49 kr

 •   Resultat efter skatt uppgick till -3 053 tkr

  Då moderföretaget startades i juni 2015 saknas jämförelsetal för hela motsvarande period föregående år. Koncernens fastighetsverksamhet startades i oktober 2016 genom förvärv av fastighetsägande företag.Redovisade uppgifter per 2015-12-31 i resultat- och balansräkningar och kassaflöden avser således endast andra halvåret 2015.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

  Under rapportperioden

 •   I augusti fattade företaget beslut om att utge en obligation om 55 mkr. I samband därmed beslutade en extra bolagsstämma också om att genomföra en nyemission om 450 000 kr för att därmed göra företaget till ett publikt företag.

 •   Den emitterade obligationen noterades på NGM Nordic Derivatives Exchange i november 2016.

 •   Koncernen förvärvade, och tillträdde den 7 oktober 2016 två fastigheter, Högsätra 10 och Djursätra 3 i stadsdelen Sätra söder om Stockholm genom förvärv av två fastigehtsägande företag. Fastigheterna utgörs av centrumanläggningen Sätra Centrum samt en intilliggande fastighet. Fastigheterna ägs med tomträtt.

 •   Företaget avyttrade planenligt, enligt en tidigare uppgjord principöverenkommelse, omgående fastigheten Djursätra 3 till en köpare utanför koncernen.

 •   I syfte att modernisera centrumanläggningen och öka antalet byggrätter på de båda fastigheterna påbörjades omgående efter förvärven ett detaljplanearbete vilket drivs tillsammans med köparen av Djursätra 3 för båda fastigheterna gemensamt. Detaljplanearbetet sker i samråd med Stockholms stad.

 •   Koncernen har fattat beslut om att genomföra en intern fusion mellan dotterföretagen Hultet Ett Fastighets AB och Sätra Centrum Fastigheter AB med Sätra Centrum Fastigehter AB som övertagande företag. Fusionen beräknas vara slutligt genomförd under första kvartalet 2017.

 •   Ägaren till Sätra Förvaltnings AB, Curt Ahnström Invest AB beslutade 2016-12-31, i syfte att stärka koncernen finansiellt, att tillskjuta kapital om 3 mkr genom att omvandla långfristiga fordringar till aktieägartillskott.

  Efter rapportperioden

  Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden. Läs mer i bifogat pdf-dokument.

SÄTRA FÖRVALTNINGS AB
Curt Ahnström 

Reg.no. 559015-9298
Eriksbergsgatan 10
SE-114 30 Stockholm
SVERIGE

http://www.satraforvaltning.se