REKORDHÖGT TRANSAKTIONSTEMPO PÅ FASTIGHETSMARKNADEN 2015

Trots att transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden ej nådde upp till 2014-års rekordvolym, så har ett rekordstort antal transaktioner genomförts under 2015. Totalt sett har mer än sexhundra transaktioner noterats med ett underliggande fastighetsvärde om minst 25 miljoner kronor.

Transaktionsvolymen summerade till hela 151 miljarder under året vilket var cirka tolv miljarder, eller sju procent lägre jämfört med rekordåret 2014. Volymen är dock väl jämförbar med de mycket starka åren före 2008-års finanskris och ligger väl över det historiska genomsnittet och är en god indikator på att fastighetsmarknaden befinner sig i ett mycket stark marknadsläge.

Peter Wiman, Savills analyschef kommenterar: ”Intresset för fastighetsinvesteringar av alla typer är urstarkt och det är sannolikt att 2015 kunde ha blivit ett rekordår även volymmässigt om fler fastighetsägare hade varit intresserade av att sälja. Vår bedömning är att efterfrågan vida överstiger utbudet, vilket innebär att vi har en fortsatt positiv syn på fastighetsmarknaden under det kommande året”.

Intresset från de utländska aktörerna är fortsatt ökande och under 2015 förvärvade de utländska investerarna fastigheter till ett värde om totalt nästan 32 miljarder, vilket var en ökning om strax under tio procent jämfört med föregående år. Därmed har förvärvsvolymerna från de utländska aktörerna ökat kontinuerligt sedan bottennoteringen 2009.

”Den nordiska marknaden har blivit alltmer likvid och svenska investerare förvärvar i våra grannländer och nordiska aktörers förvärv i Sverige har fortsatt att öka. Kapitalinflödet från de utomeuropeiska aktörerna har ökat kraftigt under det gångna året och vi förväntar oss ett starkt köparintresse från internationella aktörer under 2016.” kommenterar Savills transaktionschef Fredrik Östberg.    

Transaktionsvolymerna har varit starka inom samtliga delsegment, men avseende handelsfastigheter noteras den högsta volymen sedan åren innan finanskrisen och antalet transaktioner inom handelssegmentet var en rekordnotering. Inom segmentet stod volymhandelsfastigheter för den största ökningen och omsatte nära nio miljarder, vilket var en rekordnotering.

Avkastningskraven har fortsatt ned under året och vissa segment har nått rekordlåga nivåer och nedgången har skett inom samtliga delsegment och geografiska marknader.

”Trots att avkastningskraven är på historiskt låga nivåer bedöms fastigheter vara ett intressant placeringsalternativ, inte minst i en jämförelse med avkastningen som statspapper erbjuder. Det låga ränteläget och en god tillgång på eget och lånat kapital ger förutsättningar för en fortsatt attraktiv riskjusterad avkastning på fastigheter” kommenterar Fredrik Östberg.

För information kontakta:
Peter Wiman, Analyschef
Tel: +46 8 545 854 62
pwiman@savills.se

Fredrik Östberg, Transaktionschef
Tel: +46 8 562 286 11
fostberg@savills.se

Om Savills
Savills är ett av världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 30 000 anställda och över 600 kontor i 60 länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys och due diligence, uthyrning, fastighetsförvaltning, projektledning och fastighetsdrift. Läs mer på www.savills.se

Taggar:

Om oss

Om SavillsSavills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 35 000 anställda och över 600 kontor i 60 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se

Prenumerera

Dokument & länkar