Analysguiden: Orderbok talar för bättre år

Savosolar har ett tungt 2017 bakom sig med en haltande dansk marknad. Danmark är nu åter igång samtidigt som den franska marknaden ligger och puttrar. Bolagets orderbok nu åter påfylld med ett värde om cirka 5,6 miljoner euro. Det talar för att tekniken efter vissa uppdateringar fortfarande är konkurrenskraftig och eftertraktad. Bolaget genom­för nu en emission för att bland annat öka försäljningsinsatserna. Teckningskursen är attraktiv.

Savosolar utvecklar och säljer solvärmesystem för industriella applikationsområden liksom fjärrvärme.  I Danmark kommer cirka 42% av fjärrvärmen från för­nybara källor. Det är globalt sett framstående och övergången mot förnyelsebart har skett de senaste åren. Savosolar ha som ett utländskt bolag varit relativt fram­gångsrika med att vinna ordrar på den danska marknaden där konkurrensen från inhemska aktörer varit hård. Föregående år, 2017, avtog dock investeringarna i Danmark avsevärt vilket också hämmade bolagets tillväxt.

Savosolar har dock under 2018 fått tillbaka en bra storlek på orderboken som nu beräknas till cirka 5,6 miljoner euro. Det påvisar att tekniken efter viss utveckling fortfarande är konkurrenskraftig och efterfrågad. En av de största beställningarna i orderboken kommer från Frankrike och har ett värde om cirka två miljoner euro. Försäljningsinsatser utanför Danmark har därmed börjat bära frukt. Att bredda försäljningsinsatserna globalt (främst genom partnernätverk) ger möjligheter till förbättrad tillväxt till bra marginaler. Det reducerar också exponeringen mot enskilda marknader som i sin tur kan minska slagen i intäkterna.

För att täcka bolagets rörelsekapitalbehov och fortsätta försäljningsinsatser på den globala marknaden genomförs en nyemission. Givet att denna tecknas till fullo stärks kassan med cirka 3,5 miljoner euro före relaterade kostnader. Emissionen löper i Sverige fram till och med den 6 juli 2018. Emissionens teckningskurs är 0,20 kronor per ny aktie. Till emissionen kommer även tecknings­optioner som går till lösen i november/december 2018. Givet full inlösen av dessa stärks kassan ytterligare med cirka 3,3 miljoner euro. Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknar vi ett motiverat pris per aktie om 0,33 kronor (65 procent över emissionskursen) efter antaget fulltecknad emission.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera