Allt fler väljer kortaste bindningstiden på bolånet

Andelen nya bolån med den kortaste bindningstiden fortätter att öka enligt SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner. I oktober var andelen 75 procent, vilket var den högsta på drygt tre år. Samtidigt fortsatte skillnaden mellan boräntor med kort och lång bindningstid att öka när långa boräntor steg. Mellan ett bolån med tre månader och fem års bindningstid skiljer det nu en hel procentenhet.

I oktober valde 75 procent av de nya bolåntagarna en bindningstid på tre månader på sitt bolån, vilket var en uppgång med 3 procentenheter sedan september. Senast andelen var så här hög var i augusti 2010 då tremånadersräntan låg kring 2,2 procent. Nu ligger den kring 2,9 procent. Trenden att fler väljer den kortaste räntebindningstiden verkar därmed hålla i sig. Andelen ligger nu väl över genomsnittet för 2000-talet som ligger på 67 procent.

Andelen som valde räntebindningstider i intervallet 1-4 år sjönk från 24 procent i september till 22 procent i oktober och andelen som valde räntebindningstider på 5 år eller längre minskade från 4 till 3 procent. Intresset minskade trots att räntorna bindningstiderna mellan 2 och 10 år sjönk under månaden medan tremånadersräntan låg still. Populäraste valet bland de bundna räntorna var den ettåriga som valdes av 8 procent, samma andel som i september.

– Allt fler bolåntagare väljer kortaste bindningstiden trots att långa räntor fortfarande är förhållandevis låga. Möjligen är det Riksbankens signaler om att det dröjer till slutet av 2014 innan korta räntor ska börja gå upp som påverkar, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Andelen nya bolån tre månader, 1-4 år och 5-10 års bindningstid samt genomsnitt år 2000-2013

Räntekänsligheten ökar
Den ökade efterfrågan på kortaste bindningstiden har också slagit igenom i bolåntagarnas genomsnittliga räntebindningstid. Räntebindningstiden mäts i månader och är ett bra mått på hur stor ränterisk som bolåntagarna är exponerade för. Ju kortare räntebindningstid desto snabbare effekt får ränteförändringar på den räntekostnaden. I genomsnitt har räntebindningstiden för nytecknade bolån legat på 14 månader, räknat sedan 2000. I oktober var den under 10 månader, en markant nedgång jämfört med tidigare månader.

– Efter ett par år där bolåntagarna dragit ned lite på ränterisken verkar det nu som om att de det senaste året återigen blivit mer beredda att öka risktagandet. Med tanke på skuldernas storlek och risken för stigande räntor är det lite oroväckande, säger Tor Borg.

Genomsnittlig räntebindningstid för nytecknade bolån

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB

Telefon: 08-614 38 84, Mobil: 076-118 090 02, E-post: tor.borg@sbab.se, Twitter: @tor_borg

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Allt fler bolåntagare väljer kortaste bindningstiden trots att långa räntor fortfarande är förhållandevis låga
Tor Borg, chefsekonom SBAB