Bostadsrättsföreningar sprider ränteriskerna

Mer än hälften av bostadsrättsföreningarnas lån löper med medellång (1-4 år) räntebindningstid. Andelen har dock minskat något under det andra kvartalet medan andelen lån med längre (5 år och mer) bindningstider ökade till 31 procent. Andelen med kort (under 1 år) räntebindningstid var oförändrad på 18 procent. Det visar SBABs kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av juni hade 18 procent av föreningslånen korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under 12 månader. Det var oförändrat jämfört med slutet av mars. Andelen har minskat trendmässigt sedan mitten av 2010. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, 1-4 år, var 51 procent, 1 procentenhet lägre än i mars. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, 5 år eller mer, var 31 procent vilket var en uppgång med 1 procentenhet sedan mars.

– Det finns en tendens till att bostadsrättsföreningarna börjat välja längre räntebindningstider i lite större utsträckning. Samtidigt har de dock slutat dra ned på andelen lån med bindningstider under ett år. Möjligen är det så att de sprider riskerna mer än tidigare, säger Tor Borg chefsekonom på SBAB Bank.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är den treåriga med en andel på 22 procent följt av den femåriga med en andel på 19 procent och tremånadersbindning med 15 procents andel. Den bindningstid som ökade mest mellan december och mars var tremånaders som ökade med 0,5 procentenhet.

Andelen bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

* Avser ursprungligen vald räntebindningstid

Vid nyteckningarna syns den ökade benägenheten att sprida bolånen på både korta och långa längre bindningstider tydligare. Sedan 2007 har mer än hälften av de nytecknade föreningslånen placerats på medellång (1-4 år) räntebindningstid. De senaste kvartalen har dock denna andel krupit under 50 procent samtidigt som andelen som väljer långa (5 år och mer) bindningstider och andelen som väljer korta (under 1 år) ökat.

– Ränteläget är fortfarande historiskt lågt. Mycket talar dock för att räntorna är på väg upp på sikt. Därför gör föreningarna förmodligen rätt när de söker sig mot längre räntebindningstider, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån hos SBAB (fyra kvartals glidande medelvärde)

SBABs kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar

Det finns drygt 1 miljon bostadsrätter i Sverige och bostadsrättsföreningarnas samlade lån uppgår till nästan 340 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och avser att i början av varje kvartal redovisa hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

För mer information, vänligen kontakta:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB

Telefon: 08-614 38 84, Mobil: 076-118 090 02, E-post: tor.borg@sbab.se, Twitter: @tor_borg

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar