Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

• SBAB har under andra kvartalet utökat sitt produktutbud till att även innefatta sparande till privatpersoner.
• SBAB:s kreditportfölj uppgick till 169 660 mnkr och är i nivå med utgående kreditvolym 2006.
• Räntenettot uppgick till 612 mnkr (628 mnkr).
• Omkostnaderna har sjunkit och uppgick till 289 mnkr (318 mnkr) .
• Rörelseresultatet ökade och uppgick till 418 mnkr
(376 mnkr).

Rörelseresultat
SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2007 uppgick till 418 mnkr (376 mnkr). Ökningen av rörelseresultatet förklaras både av lägre omkostnader och lägre positivt kreditförlustnetto jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelsens intäkter
Räntenettot uppgick till 612 mnkr (628 mnkr). Bolånemarknaden kännetecknas av en mycket hård konkurrens och en tydligt nedåtgående marginaltrend. Räntenettot har påverkats positivt av högre räntor som ökat förräntningen av placerat eget kapital och betalningsflöden. Rörelsens intäkter är i nivå med motsvarande period föregående år, 685 mnkr (689 mnkr).

Omkostnader
Under första halvåret uppgick omkostnaderna till 289 mnkr (318 mnkr), en minskning med 9%. Jämfört med motsvarande period föregående år har SBAB:s utvecklingskostnader och personalkostnader minskat. Lanseringen av de nya sparprodukterna under andra kvartalet i år har samtidigt medfört ökade marknadsföringskostnader.

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar