Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013: Stabil utveckling i inlåning och nyutlåning

SBAB:s VD Carl-Viggo Östlund kommenterar:

”SBAB:s rörelseresultat uppgick till 259 miljoner kronor för andra kvartalet 2013 och till 584 miljoner kronor för första halvåret. Exklusive nettoresultat av finansiella poster uppgick resultatet till 281 respektive 620 miljoner kronor. Jämfört med första kvartalet minskade räntenettot något till följd av en hårdnande konkurrens på bolånemarknaden. Avkastningen på eget kapital uppgick till 10 procent. Vi har under perioden sett en stabil utveckling i inlåning och nyutlåning.

Det är ett händelserikt kvartal som vi kan lägga till handlingarna:

I mars lanserades SBAB:s tre sparfonder och i april kompletterade vi erbjudandet med SBAB Fri – den avgiftsfria fonden. Sparfonderna innebär en tydlig markering att SBAB fortsätter att utmana och erbjuda produkter som utgår från kundens behov.

I april genomförde SBAB en icke-säkerställd emission om 750 miljoner EUR under SBAB:s EMTN-program. Intresset för emissionen var mycket stort bland investerarna, och visar på högt förtroende för SBAB på marknaden.

I mitten på juni beslutade SBAB att slå samman de två försäljningsenheterna för företag och bostadsrättsföreningar och därigenom skapa en stark och effektiv enhet för finansiering av flerbostadshus. SBAB är en ledande aktör på flerbostadsmarknaden, och en sammanslagning av de två enheterna möjliggör såväl interna som externa synergier som stärker vår ställning ytterligare. Verksamheten stöttar också tydligt huvudaffären och arbetet mot visionen – att skapa en ny era inom bank.”

Andra kvartalet 2013 jämfört med första kvartalet 2013

 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 281 mnkr (339)
 • Räntenettot uppgick till 502 mnkr (538)
 • Kostnaderna uppgick till 212 mnkr (184)
 • Kreditförlusterna uppgick till positivt 17 mnkr (positivt 12), motsvarande en kreditförlustnivå på -0,03 procent (-0,02)
 • Rörelseresultatet uppgick till 259 mnkr (325)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 10,0 procent (11,4)
 • Kärnprimärkapitalrelation utan respektive med övergångsregler uppgick till 23,8 procent (21,2) och 7,0 procent (6,9)

Januari-juni 2013 jämfört med januari-juni 2012

 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 620 mnkr (521)
 • Räntenettot uppgick till 1 040 mnkr (951)
 • Kostnaderna uppgick till 396 mnkr (376)
 • Kreditförlusterna uppgick till positivt 29 mnkr (5), motsvarande en kreditförlustnivå på -0,02 procent (0,00)
 • Rörelseresultatet uppgick till 584 mnkr (40)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 10,7 procent (0,7)
 • Kärnprimärkapitalrelation utan respektive med övergångsregler uppgick till 23,8 procent (15,6) och 7,0 procent (6,6)

SBAB:s delårsrapport finns att ladda ner från: www.sbab.se/ir

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, Mobil: 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se

Adrian Westman, Informationschef SBAB
Telefon: 08-614 43 29, Mobil: 0735-09 04 00, adrian.westman@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.