Långsam återhämtning men minskade risker

Risken för en ny djup internationell ekonomisk kris har avtagit. Återhämtningen i den internationella konjunkturen går emellertid långsamt. BNP-tillväxten i den svenska ekonomin dämpas till 1 procent i år men prognosen för nästa år har justerats upp från 2,0 till 2,3 procent. Vi räknar fortfarande med att Riksbanken sänker styrräntan till 1 procent vid de två närmaste räntemötena men sannolikheten för ytterligare räntesänkningar har minskat.

Trots budgetproblem har den amerikanska ekonomin överraskat positivt och BNP-tillväxten väntas bli 2,4 procent i år och 3,3 procent nästa år. Återverkningarna av den statsfinansiella krisen i euroområdet medför att euroekonomin stagnerar i år och växer endast med 1 procent nästa år. Kina går in i en lugnare fas tillväxtmässigt men den globala tillväxten hålls ändå uppe väl med en BNP-ökning på 3,5 procent i år och 4,2 procent nästa år.

– Inflationen i omvärlden kommer att vara låg i år och nästa år. Det höga oljepriset är dock ett orosmoment och det är också osäkert vilka effekter de stora penningpolitiska stimulanserna kommer att få på prisutvecklingen på längre sikt, säger Tor Borg ränteanalytiker på SBAB Bank.

Prognosen att den svenska BNP-tillväxten dämpas till 1 procent i år är oförändrad men prognosen för nästa år justeras upp från 2,0 till 2,3 procent. Återhämtningen är fortfarande långsam men den inhemska efterfrågan väntas bli starkare än tidigare beräknat. Inflationstrycket fortsätter dock att vara lågt, den öppna arbetslösheten ökar till cirka 8 procent och sysselsättningsgraden minskar.

– Finanspolitiken kommer att vara fortsatt försiktig för att inte riskera att skapa misstroende på finansmarknaden med högre obligationsräntor som följd. Vi räknar bara med begränsade nya stimulanser till hushållen på cirka 5 miljarder under nästa år, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB Bank.

Prognosen är fortfarande att Riksbanken sänker styrräntan till 1 procent vid de kommande räntemötena i april och juli. Sannolikheten för ytterligare räntesänkningar har emellertid minskat. Till skillnad mot förväntningarna på räntemarknaden om en mycket lång period med låg styrränta räknar vi med att styrräntan börjar höjas andra halvåret nästa år.

– De åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med den europeiska skuldkrisen har minskat riskerna för en ny djup kris. Därmed har också sannolikheten minskat för ytterligare sänkningar av den svenska styrräntan, säger Tor Borg.

Nyckeltal, årlig procentuell förändring respektive procent

2010 2011 2012 2013
BNP
   USA 3,0 1,7 2,4 3,3
   Euroområdet 1,9 1,4 -0,1 1,0
   Sverige 6,1 3,9 1,0 2,3
Hushållens ekonomi
   Konsumtion 3,7 2,1 1,5 2,0
   Disponibel inkomst 1,2 3,3 1,4 2,6
   Sparkvot, nivå 8,5 9,7 9,6 10,0
Kostnadsläge, kalenderkorrigerat
   Timlön 2,6 2,4 3,2 3,0
   Produktivitet 3,2 1,6 1,1 1,8
   Enhetsarbetskostnad -2,8 1,4 2,3 1,4
Priser
   KPI 1,2 3,0 1,3 1,5
   KPIF 2,0 1,4 1,2 1,8
Arbetsmarknad,förändring tusental personer
   Sysselsättning 46 96 13 14
   Arbetskraftsutbud 54 58 25 25
   Öppen arbetslöshet 8 -39 11 11
   Öppen arbetslöshet, procent 8,4 7,5 7,7 7,9
Räntor, slutet av respektive år
   Riksbankens styrränta 1,25 1,75 1,00 1,50
   Bunden boränta 3 månader 3,21 4,42 3,50 3,80
   Bunden boränta 2 år 3,73 3,84 3,90 4,80
   Bunden boränta 5 år 4,83 4,33 4,50 5,60

Konjunkturbrevet nummer 1 2012 är bifogat detta pressmeddelande samt finns tillgängligt för nedladdning via SBAB Banks hemsida www.sbab.se/press. En kortare direktsänd presentation av prognosen görs av Tomas Pousette och Tor Borg, idag den 15 mars klockan 09.15 på www.sbab.se/veckansutblick. Sändningen kan även ses i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Pousette, Chefsekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 88, Mobil: 0708-92 26 63, tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, Ränteanalytiker SBAB Bank

Telefon: 08-614 38 84, Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se/, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar