SBAB:s räntenetto har ökat med 16% och uppgick till 1 762 mnkr (1 519)

SBAB:s VD Eva Cederbalk kommenterar resultatet:
”SBAB:s verksamhet har utvecklats väl med en fortsatt positiv utveckling av räntenettot, låga omkostnader och låga kreditförluster.”

Rörelseresultat

Den under året höga tillväxten i utlåningen har bidragit till att SBAB:s räntenetto har ökat med 16 % i jämförelse med motsvarande period föregående år samtidigt som omkostnadsökningen uppgick till 5%. Kreditförlustnivån är fortsatt mycket låg, 0,02% (0,06). SBAB:s rörelseresultat minskade jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 785 mnkr (1 289), det som resultat av att nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde sjönk till –289 mnkr (495).

Sammanfattning jan-dec 2010 jämfört med jan-dec 2009

  • Räntenettot har till följd av den positiva portföljutvecklingen ökat och uppgick till 1 762 mnkr (1 519), en ökning med 16 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 785 mnkr (1 289).
  • Nettoresultatet av finansiella poster har utvecklats negativt. Tillgångar redovisade till verkligt värde i likviditetsportföljen samt den totala effekten av säkringsredovisningen har haft en mer negativ påverkan under 2010 än under föregående år.
  • Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick till 40 mnkr (107). Kreditförlustnivån var 0,02% (0,06).
  • Inlåningen har ökat till 6,1 mdkr (4,7).
  • Utlåningen uppgick till 249,1 mdkr (226,0).
  • SBAB:s marknadsandel inom privatutlåning uppgick till 8,1% (8,0).
  • Kapitaltäckningsgrad och primärkapitalrelation, utan hänsyn till övergångsregler, uppgick till 22,4% (19,7) respektive 19,1% (15,9). Med övergångsregler uppgår kapitaltäckningsgraden till 10,2% (9,2%) och primärkapitalrelationen till 8,7% (7,4%)

Alla jämförelsetal inom parentes gällande resultatposter samt nyutlåning avser motsvarande period föregående år. För jämförelsetal gällande balansräkningsposter, kapitaltäckning och marknadsandelar avser jämförelsetidpunkten närmast föregående årsskifte.

SBAB:s bokslutskommuniké 2010 finns att ladda ner från: http://www.sbab.se

För mer information, vänligen kontakta:
Eva Cederbalk, VD SBAB, 08-614 43 01, 070-523 23 02, eva.cederbalk@sbab.se
Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB, 08-614 38 49, 070-858 07 25, lena.hedlund@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. För mer information, besök oss på www.sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar