SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna 2003 uppgick till 554 mnkr

SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna 2003 uppgick till 554 mnkr SBAB ökar rörelseresultatet för de första nio månaderna med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet är 554 mnkr (509 mnkr). - Med denna goda resultatutveckling bedömer jag att vi kommer att överträffa föregående års rörelseresultat och därmed åstadkomma ett helårsresultat för 2003 som ska kunna bli SBAB:s bästa genom tiderna, säger Christer Malm, SBAB:s VD. Resultat SBAB:s rörelseresultat för årets första nio månader ökade med 9 procent till 554 mnkr (509 mnkr). Bakom den positiva resultatutvecklingen ligger en fortsatt god nyutlåning inom privatmarknaden, fortsatt goda resultat för upplåningsverksamheten, omstrukturering av låneportföljen inom företagsmarknaden samt fortsatt låga kreditförluster netto. Utlåning Utlåningen uppgick efter årets första nio månader till 127,6 mdkr vartill kommer av SBAB värdepapperiserade lån som uppgår till 26,4 mdkr (totalt 154,0 mdkr). Låneportfölj och värdepapperiserade lån, mdkr September 2003 September 2002 Total varav Total Varav värdepapp- värdepapp- eriserade eriserade lån lån Privatmarknad 59,4 16,3 52,4 17,1 Företagsmarknad 94,6 10,1 99,6 1,0 Summa 154,0 26,8 152,0 18,1 Marknadsandelar SBAB:s marknadsandel på privatmarknaden är ca 7,5 procent och marknadsandelen på företagsmarknaden är 19,2 procent. Företagsmarknadsportföljens minskade volym beror bl a på att utlåningen till kommunala bostadsbolag har reducerats och att en fokusering på vissa kundgrupper i kombination med avveckling av olönsamma engagemang har skett. Förbättrad lönsamhet i företagsmarknads-portföljen har prioriterats framför volymtillväxt. Nyutlåning Nyutlåning på privatmarknad uppgick till 11,4 mdkr och på företagsmarknad till 3,4 mdkr. Upplåning Den 25 juni emitterades den fjärde värdepapperiseringstransaktionen, SRM No. 3 om EUR 1,0 miljard, med likvid den 1 juli. Transaktionen togs emot väl i marknaden och prissattes på en attraktiv nivå. SRM No. 3 fick en bred spridning bland europeiska investerare. Under perioden har 3,7 mdkr (4,0 mdkr) lånats upp under det svenska benchmarkprogrammet och 12,8 mdkr (5,9 mdkr) under EMTN-programmet. Omkostnader Kostnaderna har ökat och uppgick till 341 mnkr (308 mnkr). Bakom ökningen ligger en ökad satsning på marknadsföring samt ökade kostnader för avtalsenliga löneökningar och högre pensionsavgifter. Dessutom ökade kostnaderna i samband med ökat inflöde av ansökningar från privatkunder. Kreditförluster och osäkra lånefordringar Kreditförlusterna netto är fortsatt låga och var 24 mnkr, vilket är 23 mnkr mindre än motsvarande period 2002. De osäkra lånefordringarna har sedan årsskiftet minskat från 673 mnkr till 404 mnkr. Reserveringsgraden avseende specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar har ökat från 44 procent till 46 procent. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick de totala reserveringarna till 366 mnkr, varav 155 mnkr avsåg gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar. Samarbeten SBAB samarbetar med Ikano Bank, Sparbankerna Finn och Gripen, Salus Ansvar samt ICA Banken. Liksom tidigare är SBAB:s samarbetspartners viktiga försäljningskanaler. Händelser efter rapportperiodens utgång Den 1 oktober fusionerades dotterbolagen SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag och SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag med moderbolaget genom så kallad absorption. Fusionen genomfördes för att effektivisera SBAB:s administration. I samband med fusionen ändrades moderbolagets namn till Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ). SBAB-koncernen består efter fusionen av moderbolaget och det delägda dotterbolaget FriSpar Bolån AB. Inflödet av nya låneansökningar har ökat kraftigt under oktober. Detta är en direkt följd av SBAB:s nya offensiva strategi att erbjuda enhetlig prissättning till alla privatmarknadskunder oavsett om lånen avser villor, bostadsrätter eller fritidshus. Den utmanande strategin manifesterades under oktober i en uppmärksammad kampanj koncentrerad till Stockholm och Göteborg, vilket även skapat stort gensvar över hela landet. Utsikter för 2003 Resultatet för helåret 2003 förväntas överstiga resultatet för 2002. Sammanfattning, SBAB-koncernen September 2003 September 2002 Rörelseresultat, mnkr 554 509 Kreditförluster, mnkr 24 47 Räntabilitet A, % 1) 10,3 10,4 Räntabilitet B, % 2) 11,4 11,3 Kapitaltäckningsgrad, % 10,0 9,7 Primärkapitalrelation, % 8,2 7,5 Soliditet, % 3,5 3,2 Osäkra lånefordringar, mnkr 404 673 I/K-tal exkl kreditförluster 2,7 2,7 I/K-tal inkl kreditförluster 2,5 2,4 Rating, lång upplåning Standard & Poor's AA- AA- Moody's A1 A1 Rating, kort upplåning Standard & Poor's A-1+ A-1+ Moody's P-1 P-1 Utlåning, mnkr 127 593 133 895 Värdepapperisering, mnkr 26 401 18 090 Medeltal anställda under perioden 385 386 1) Rörelseresultatet (efter faktisk skatt) för de tolv senaste månaderna i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 2) Rörelseresultatet (efter schablonskatt) för rapportperioden uppräknat till årsresultatet i förhållande till genomsnittligt eget kapital. SBAB:s delårsrapport för 1 januari - 30 september 2003 bifogas (4 sid). För vidare information Christer Malm, VD tel 08-614 4301 Annelise Jansson, Informationschef tel 08-614 4355 eller 070 637 12 72 Ricard Grundwall, Redovisningschef tel 08-614 4326 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01750/wkr0002.pdf Delårsrapport

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar