Svagare konjunktur men försiktig optimism

Den finansiella oron försvagar den internationella och svenska konjunkturen men nedgången blir mild jämfört med finanskrisen. BNP-tillväxten i den svenska ekonomin dämpas till 2,2 procent nästa år men svackan blir kortvarig och 2013 ökar BNP med 2,9 procent. Riksbanken tar en paus vid de tre kommande räntemötena men höjer styrräntan till 2,75 procent till slutet av 2012 och till 3,50 procent till slutet av 2013. Bostadspriserna fortsätter ner under resten av året men börjar sedan stiga igen.

Den internationella tillväxten blir svagare än tidigare beräknat. BNP-tillväxten i USA har reviderats ner med nästan en procentenhet i år och nästa år medan tillväxten i euroområdet dragits ner med ungefär en halv procentenhet. Det finns dock flera faktorer som talar för att konjunkturnedgången inte blir lika djup som under finanskrisen. Situationen är inte lika komplex nu som under finanskrisen då svårvärderade finansiella derivat dominerade. Företag och banker är mindre skuldsatta i dagsläget och dessutom är centralbanker och andra myndigheter bättre förberedda på att hantera finansiella problem.

– Mycket av utvecklingen beror dock på resultatet av svårförutsägbara politiska förhandlingsprocesser i både Europa och USA som gör prognosen extra osäker, säger Tor Borg ränteanalytiker på SBAB Bank.

Den svenska ekonomin utvecklas också svagare än tidigare beräknat i år och nästa år. BNP-prognosen för 2011 och 2012 har reviderats ner med 0,4 och 1,0 procentenheter till 3,8 respektive 2,2 procent. Avmattningen blir dock kortvarig och 2013 ökar BNP-tillväxten till 2,9 procent. Konjunktursvackan medför att den öppna arbetslösheten bara sjunker långsamt till strax under 7 procent i slutet av 2013 och löneökningarna stiger måttligt till cirka 3 procent de två kommande åren.

Ett lågt inflationstryck i kombination med den finansiella turbulensen bidrar till att Riksbanken tar en paus i räntehöjningarna vid årets tre återstående räntemöten. När konjunkturutsikterna förbättras under nästa år återupptas räntehöjningarna och styrräntan höjs till 2,75 procent till slutet av 2012 och till 3,50 procent till slutet av 2013.

– Det finns flera faktorer som talar för att Riksbanken avvaktar med räntehöjningar. Lägre tillväxt internationellt och i svensk ekonomi dämpar inflationstrycket. Den svenska finanspolitiken blir mindre expansiv än väntat och den kommande avtalsrörelsen framstår inte längre som ett inflationshot, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB Bank.

Även om Riksbanken tar en paus i räntehöjningarna så bidrar de nedpressade långa marknadsräntorna till att längre bundna boräntor framstår som fördelaktiga, jämfört med den kortaste tremånadersräntan. Den beräknade fördelen för boräntor med bindningstider på 2-5 år på 0,6-0,8 procentenheter är ovanligt stor.

Den finansiella oron medför att småhuspriserna fortsätter svagt nedåt under resten av året. Prognosen av konjunktur- och ränteutvecklingen tyder dock på att bostadsmarknaden stabiliseras under 2012 och 2013 och att huspriserna ökar med omkring 2 procent per år.

Nyckeltal, årlig procentuell förändring respektive procent

2010 2011 2012 2013
BNP
   USA 3,0 1,8 2,8 2,3
   Euroområdet 1,7 1,7 1,2 1,8
   Sverige 5,7 3,8 2,2 2,9
Hushållens ekonomi
   Konsumtion 3,4 1,9 2,0 2,5
   Disponibel inkomst 1,4 1,8 2,4 2,0
   Sparkvot, nivå 10,8 10,9 11,2 10,8
Kostnadsläge, kalenderkorrigerat
   Timlön 2,5 2,5 3,0 3,1
   Produktivitet 3,5 2,1 1,5 2,1
   Enhetsarbetskostnad -2,6 1,2 2,0 1,3
Priser
   KPI 1,2 3,0 1,9 2,4
   KPIF 2,0 1,6 1,7 2,1
Arbetsmarknad,förändring tusental personer
   Sysselsättning 46 98 46 33
   Arbetskraftsutbud 54 56 25 20
   Öppen arbetslöshet 8 -42 -21 -13
   Öppen arbetslöshet, procent 8,4 7,4 7,0 6,7
Räntor, slutet av respektive år
   Riksbankens styrränta 1,25 2,00 2,75 3,50
   Bunden boränta 3 månader 3,21 4,15 4,65 5,20
   Bunden boränta 2 år 3,73 4,10 5,20 5,30
   Bunden boränta 5 år 4,83 4,70 5,70 6,00

Konjunkturbrevet nummer 3 2011 finns i sin helhet på SBAB:s hemsida www.sbab.se. En kortare direktsänd genomgång av konjunkturbrevet görs av Tomas Pousette och Tor Borg, den 23 augusti kl. 9.00 på http://www.sbab.se/veckansutblick Sändningen kan även ses i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Pousette, Chefsekonom SBAB Bank
Tel: 08-614 43 88, Mobil: 0708-92 26 63, tomas.pousette@sbab.se

 

Tor Borg, Ränteanalytiker SBAB Bank

Tel: 08-614 38 84, Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

 

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Tel: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Bolaget grundades 1985 och ägs till 100 procent av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2010 till 249,1 mdkr och inlåningsvolymen till 6,1 mdkr. Antalet anställda är cirka 420 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar