SBB i Norden AB (publ): Bokslutskommuniké januari - december 2017

Bokslutskommunikén avser SBB i Norden AB (publ), org, nr 559053-5174, nedan benämnt SBB, ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Perioden i korthet

- Hyresintäkterna för perioden var 1206,5 Mkr (186,9) och för kvartalet 354,2 Mkr (144,3). Förvaltningsresultatet uppgick till 269,0 Mkr (5,6) för perioden och 61,3 Mkr (5,4) för kvartalet. Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 228,1 Mkr (1 007,1) och för kvartalet var resultat efter skatt 349,6 Mkr (600,6).

- Under kvartalet har byggrätter om totalt 15 000 kvm BTA i Falun sålts. Köparna är HSB och K2A.

- SBB genomförde under perioden fastighetsförvärv för ca 90 Mkr. De stora förvärven avsåg förvärv av nio samhällsfastigheter i Huddinge från det kommunla bolaget Huge Fastigheter och förvärv av bolaget Offentlige Bygg AS med tre samhällsfastigheter i Norge med Norska justitiedepartementet som största hyresgäst. Under perioden har också fyra fastigheter (varav en i Helsingborg som förvärvats under perioden) sålts in till joint venture-strukturer (med 50/50 delägande) med tre olika partners till ett underliggande fastighetsvärde om ca 290 Mkr.

Händelser efter periodens slut

- Efter balansdagen har ett förvärv av tre äldreboende- och vårdfastigheter i Tammerfors-området i Finland genomförts. Detta är bolagets första förvärv i Finland och gjordes till ett värde om ca 7,4 miljoner euro.

BILAGA: Bokslutskommuniké 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 14.15 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.


Prenumerera

Dokument & länkar