SBB i Norden AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2018

Delårsrapporten avser SBB i Norden AB (publ), org, nr 559053-5174, nedan benämnt SBB, ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Perioden i korthet

- Hyresintäkterna för perioden var 361,0 Mkr (198,9). Förvaltningsresultatet uppgick till 47,0 Mkr (30,9) för perioden. Periodens resultat efter skatt uppgick till 90,5 Mkr (600,3).

- I februari genomfördes ett förvärv av tre äldreboende- och vårdfastigheter i Tammerfors området i Finland. Detta är bolagets första förvärv i Finland och gjordes till ett värde om 7,4 miljoner euro.

- Under kvartalet återköpte SBB obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om 249 mkr. Återköpet gäller icke säkerställda obligationer med ett utestående nominellt belopp om 600 mkr inklusive den av SBB återköpta volymen. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6,25 procent och förfaller i juni 2018. Därutöver har SBB återköpt ett nominellt belopp om 90 mkr av icke säkerställda obligationer med ett utestående nominellt belopp om 1,5 mdkr inklusive den av SBB återköpta volymen som förfaller i april 2020.      

- I mars förvärvades förvaltningsbolaget Hestia Sambygg AB som ett led i att skapa en egen förvaltningsorganisation.

Händelser efter periodens slut

- I april avtalades om avyttring av en skolfastighet i Kristiansand i Norge till ett värde om 415,5 miljoner NOK. Fastigheten har genererat en avkastning på eget kapital om 83 miljoner NOK sedan den förvärvades av SBB i maj 2017.

- I april förvärvades tomträtten till fastigheten Stockholm Vårholmen 6 med en nyproducerad byggnad med bostäder och en förskola.

- I april såldes 20 000 kvm BTA byggrätter för byggnation av hyresrätter till ett utvecklingsbolag samägt med KlaraBo. Byggrätterna är belägna i Höganäs, Karlskrona och Falun.

- SBB avtalade i april om förvärv av 158 hyreslägenheter i Falun från det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden AB.

- I april avtalades om förvärv av två samhällsfastigheter med vård- och äldreboende samt två bostadsfastigheter från allmännyttan i Karlskrona.

- I april avtalades om förvärv av ett äldreboende i Helsingfors som därmed innebär en utökning av SBBs fastighetsbestånd i Finland.

BILAGA: Delårsrapport januari - mars 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 16.00 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-i-norden.


Prenumerera

Dokument & länkar