Årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) 7 juni 2017

SBCs årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 7 juni 2017. SBCs VD Ola Gunnarsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2016 samt första kvartalet 2017.

Fastställande av balans och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning ska ske med 1,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades fredagen den 9 juni. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 14 juni.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2016.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsens ledamöter ska uppgå till sex stycken. Till styrelseledamöter omvaldes Bernt Ingman, Eva Gidlöf, Håkan Blomdahl, Lennart Hedquist, Lars-Göran Dahl och Per Leopoldsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Bernt Ingman och till vice ordförande omvaldes Eva Gidlöf.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med 1 300 000 kronor att fördelas till styrelsens ordförande med 350 000 kronor, till vice ordföranden med 220 000 kronor och övriga av stämman valda styrelseledamöter med 165 000 kronor vardera. Årsstämman fastställde vidare att 30 000 kronor ska utgå till
revisionsutskottets ordförande samt 20 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma. Grant Thornton kommer att utse den auktoriserade revisorn Jörgen Sandell som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag till instruktion för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämma 2017, vari förslagen till beslut framgår. Kallelsen återfinns under Bolagsstyrning på www.sbc.se/bolagsstyrning.För ytterligare information kontakta:
Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, e-post: bernt.ingman@telia.com, telefon: 070-751 57 60,
Ola Gunnarsson, VD och koncernchef, e-post: ola.gunnarsson@sbc.se, telefon: 08-501 150 16 
Emil Lundström, CFO, e-post: emil.lundstrom@sbc.se, telefon: 08-501 150 14  


 -------------------------------------------------------------------

Informationen är sådan som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 17:45. 

--------------------------------------------------------------------

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2016 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. 

Prenumerera

Dokument & länkar