Årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) 7 maj 2018

SBCs årsstämma ägde rum i Stockholm måndagen den 7 maj 2018. SBCs VD Ola Gunnarsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2017 samt första kvartalet 2018.

Fastställande av balans och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning ska ske med 1,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades onsdagen den 9 maj. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 15 maj.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsens ledamöter ska uppgå till fem stycken. Till styrelseledamöter omvaldes Bernt Ingman, Håkan Blomdahl, Lennart Hedquist, Lars-Göran Dahl och Per Leopoldsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Bernt Ingman.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med 1 135 000 kronor att fördelas till styrelsens ordförande med 370 000 kronor, till vice ordföranden och övriga av stämman valda styrelseledamöter med 175 000 kronor vardera. Årsstämman fastställde vidare att 40 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande samt 25 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma. Grant Thornton kommer att utse den auktoriserade revisorn Jörgen Sandell som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till instruktion för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 

Övrigt 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämma 2018, vari förslagen till beslut framgår. Kallelsen återfinns under Bolagsstyrning på www.sbc.se/bolagsstyrning.

För ytterligare information kontakta:
Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, e-post: bernt.ingman@telia.com, telefon: 070-751 57 60,
Ola Gunnarsson, VD och koncernchef, e-post: ola.gunnarsson@sbc.se, telefon: 08-501 150 16 
Emil Lundström, CFO, e-post: emil.lundstrom@sbc.se, telefon: 08-501 150 14  

 

Informationen är sådan som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 08:00.

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på fem orter runt om i landet med totalt ca 310 anställda. 2017 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. 

Prenumerera

Dokument & länkar