Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2012

Stärkt finansiell ställning ger fortsatt tilltro i ett utmanande marknadsklimat

  • Intäkterna för januari-december 2012 uppgick till 252 (256) mkr.
  • Rörelseresultatet för januari-december 2012 uppgick till 42 (33) mkr.
  • Resultat efter skatt för januari-december 2012 uppgick till 19 (23) mkr. Beslutet om sänkning av bolagsskattesatsen medförde en omvärdering av skattefordran med 10 mkr vilket belastat resultatet i fjärde kvartalet
  • Resultatet per aktie för januari-december 2012 uppgick till 1,40 (1,75) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60 (18) mkr.
  • Eget kapital per den 31 december 2012 uppgick till 112 (93) mkr och soliditeten till 70 (57) procent.
  • Förtida uppgörelse av åtaganden från avyttringen av projektutvecklingsverksamheten innebär att de tidigare kommunicerade riskerna relaterade till dessa åtaganden är reglerade.
  • Styrelsen har fattat beslut om möjligheten att placera en mindre del av redovisningsmedlen på ett alternativt sätt för att möjliggöra ökad framtida avkastning.
  • Aktiekapitalet sattes ner vid årsstämman 2011. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2012. Ingen utdelning lämnades för 2011.

 

VD Niklas Knight kommenterar: ” SBC har under 2012 förbättrat rörelseresultatet, ökat rörelsemarginalen, stärkt kassan och soliditeten samt minskat koncernens risker.”

 

Koncernen

2012 okt-dec

2011 okt-dec

2012 jan-dec

2011 jan-dec

 

Intäkter, mkr*

66

65

252                       

256

 

Rörelseresultat, mkr

10

8

42                          

33

 

Rörelsemarginal, %

16

12

17

13

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr

19

21

60                      

18

 

Kassaflöde per aktie, kr

0,19

1,31

2,50

1,95

 

Eget kapital per aktie, kr

8,17

6,77

8,17

7,09

 

Avkastning på eget kapital, %

neg

5

19

31

 

Soliditet, %

70

57

70

57

 

Resultat per aktie, kr

-0,21

0,31

1,40

1,75

 

Antal medarbetare, vid periodens slut

192

189

192

189

 

*I intäkterna under andra kvartalet 2012 ingår 6 mkr avseende vinst i en momstvist.

 

VD har ordet

Trots en orolig marknadssituation, ökad priskonkurrens och fallande räntor är min bedömning att SBC under 2012 stärkt sin roll som en ledande aktör på marknaden. Nöjdare kunder och medarbetare tillsammans med en stärkt finansiell ställning, ger oss fortsatt tilltro i ett utmanande marknadsklimat.

SBC har under 2012 förbättrat rörelseresultatet, ökat rörelsemarginalen, stärkt kassan och soliditeten samt minskat koncernens risker. Medarbetarnas insatser i att genomföra affärsplanen tillsammans med de strukturella kostnadseffektiviserande åtgärder som slutfördes under 2011 är stora bidragande faktorer bakom detta. Rörelseresultatet för 2012 uppgår till 42 mkr vilket är en förbättring med närmare 9 mkr jämfört med föregående år. Koncernens intäktsutveckling har kraftigt påverkats av lägre marknadsräntor men samtidigt ser vi en ökning av konsultverksamhetens intäkter på över åtta procent. En ökad efterfrågan av SBCs tekniktjänster, vilket är en effekt av projektet ”Framgångsrik Teknik”, är den största enskilda faktorn bakom denna positiva intäktsutveckling.

Under 2012 har vi arbetat med att minska bolagets riskexponering avseende de kvarvarande åtagandena från avyttringen av projektutvecklingsverksamheten. I fjärde kvartalet reglerades dessa vilket sammantaget belastat årets resultat med 10 mkr. Den under 2011 kommunicerade risken på upp till 20 mkr relaterat till den avyttrade projektutvecklingsverksamheten är därmed avförd.

Under 2013 kommer SBC fortsatt att fokusera på lönsam tillväxt. Genom ökad investering i marknadsföring, fortsatt systematisk bearbetning av marknaden och med ett breddat kunderbjudande ser jag att vi har goda förutsättningar att under 2013 närma oss det långsiktiga omsättningsmålet och marginalmålet. Samtidigt är det rådande marknadsklimatet med minskad nyproduktion, svårbedömd andrahandsmarknad, låga räntenivåer och ökad priskonkurrens faktorer som kan inverka på efterfrågan av förvaltningstjänster och bolagets utveckling. Marknadsklimatet kan medföra ett konsolideringsbehov i branschen vilket öppnar för förvärvsmöjligheter. Min sammantagna bedömning är att SBC med en stark finansiell ställning, ett konkurrenskraftigt kunderbjudande och medarbetarnas samlade kompetens har förutsättningar att ytterligare positionera SBC som en ledande aktör på förvaltningsmarknaden.

Niklas Knight

VD och koncernchef

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information hänvisas till:

Niklas Knight, VD och koncernchef                              

niklas.knight@sbc.se                          

0709-24 44 30

 

Karin Iversen, CFO                                                             

karin.iversen@sbc.se                         

0709-42 84 40  

 

SBC i korthet

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2012 var koncernens intäkter 252 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

Prenumerera