Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

  • Intäkterna för perioden januari - juni 2013 uppgick till 127 (130) mkr.
  • Rörelseresultatet för perioden januari - juni 2013 uppgick till 27 (19) mkr.
  • Periodens resultat under januari - juni 2013 uppgick till 20 (12) mkr.
  • Resultatet per aktie under januari - juni 2013 uppgick till 1,46 (0,91) kr.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 (31) mkr.
  • Eget kapital per den 30 juni 2013 uppgick till 132 (105) mkr och soliditeten till 77 (56) procent. Per den 31 december 2012 uppgick eget kapital till 112 (93) mkr och soliditeten till 70 (57) procent.

VD Niklas Knight kommenterar: ” Koncernens rörelseresultat för årets sex första månader var 27 mkr att jämföra med 19 mkr för 2012. I kvartalet var rörelseresultatet 13 mkr att jämföra med 9 mkr för 2012. Utöver jämförelsestörande poster i den avvecklade projektutvecklingsverksamheten är resultatförbättringen en effekt av lägre kostnader i verksamheten samt mixen av sålda tjänster.”

 

Nyckeltal:

Koncernen

2013

april-juni

2012

april-juni

2013

jan-juni

2012

jan-juni

2012

jan-dec

Intäkter, mkr*

65

68

127

130

252

Rörelseresultat, mkr

13

9

27

19

42

Rörelsemarginal, %

21

12

21

15

17

Resultat per aktie, kr

0,69

0,36

1,46

0,91

1,40

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr

13

18

28

31

60

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr

0,94

1,31

2,07

2,26

4,36

Kassaflöde per aktie, kr

1,08

1,12

1,56

1,56

2,50

Eget kapital per aktie, kr

9,64

7,67

9,64

7,67

8,17

Avkastning på eget kapital, %

7

5

16

13

19

Räntabilitet på eget kapital före skatt %

11

8

23

19

42

Soliditet, %

77

56

77

56

70

Antal medarbetare, vid periodens slut

189

180

189

180

192

* I intäkterna ingår under andra kvartalet 2012 6 mkr avseende vinst i en momstvist.

 

VD har ordet

Intäkterna för koncernen är 127 mkr för årets sex första månader jämfört med 130 mkr 2012. I kvartalet var koncernens intäkter 65 (68) mkr. SBC har en fortsatt positiv intäktsutveckling på verksamhetens tjänster även om tillväxttakten i kvartalet har avtagit något. Avkastningen på redovisningsmedlen, som ingår i intäkterna, är fortsatt lägre än föregående år på grund av lägre räntenivåer. Intäkterna påverkas också av att delar av redovisningsmedlen nu placerats på alternativt sätt och redovisas som en förändring i marknadsvärde.

Koncernens rörelseresultat för årets sex första månader var 27 mkr att jämföra med 19 mkr för 2012. I kvartalet var rörelseresultatet 13 mkr att jämföra med 9 mkr för 2012. Utöver jämförelsestörande poster i den avvecklade projektutvecklingsverksamheten är resultatförbättringen en effekt av lägre kostnader i verksamheten samt mixen av sålda tjänster.

Andra kvartalet har präglats av att sköta de löpande ekonomiska och tekniska förvaltningsuppdragen åt våra kunder men vi har även genomfört en stor mängd uppdrag som stämmoordförande hos våra kunder. Vi märker att det finns ett stort intresse hos föreningar att öka sina kunskaper inom bostadsrättsområdet genom ett högt deltagande på SBCs kurser. Vi kommer därför utöka kursutbudet under hösten. En påtagligt ökad förfrågningsvolym inför 2014 på förvaltningstjänster inom Ekonomisk Förvaltning har noterats. SBC bedömer att det är en effekt av de strukturerade marknadsförings- och säljaktiviteter vi genomför, kunderbjudandet till mindre föreningar ”Ekonomi Light” samt en ökad benägenhet hos föreningar att konkurrensutsätta sin förvaltare. 

En extra bolagsstämma hölls den 26 april rörande begäran om särskild granskningsman. Information om den extra bolagsstämman finns på www.sbc.se. I kvartalet genomfördes också årsstämman där samtliga beslut fattades i linje med styrelsens och valberedningens förslag. 

Glädjande är att SBC återigen har vunnit en extern utmärkelse i form av första pris för ”Bästa IR-webb” i tävlingen för ”Årets Börsbolag” för bolag noterade på NGM Equity. Under 2012 gjordes SBCs hemsida om, där ambitionen var att hemsidan skulle vara både enklare och mer attraktiv för bland annat investerare och aktieägare. Vi ser utmärkelsen som ett kvitto på detta samtidigt som det finns fortsatt potential att utveckla hemsidan.

 

Marknadsutsikter

Det rådande marknadsklimatet bedöms medföra en låg nybildningstakt av bostadsrättsföreningar, vilket långsiktigt påverkar marknadens tillväxt. Då likvidationer av bostadsrättsföreningar är få kommer marknaden dock att ha viss tillväxt men för 2013 väntas låga nivåer. Det finns tydliga signaler på ökat antal andrahandsförsäljningar av bostadsrätter i storstadsregionerna, vilket ökar efterfrågan av tjänster från förvaltare.

Då aktörer i branschen påverkas av avkastning från redovisningsmedel och dagens låga räntenivåer förutspås ligga kvar på låga nivåer under de närmsta åren ökar trycket i branschen på att kompensera detta tapp med andra intäkter. Vår bedömning är att vi kommer möta en hårdare priskonkurrens för att öka kundvolymen men också att flera aktörer kommer undersöka möjligheterna på nya närbesläktade marknader som tjänster till kommersiella fastighetsägare eller privatvärdar. Likaså ser vi nya aktörer ge sig in på förvaltningsmarknaden för bostadsrätter vilket ökar konkurrensen.

Vi har övervägt att bredda verksamheten men vi ser idag inte någon anledning att bredda vår marknad utöver bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och samfälligheter. Vår bedömning är att det finns en fortsatt potential på den marknad vi verkar men också att de kommersiella, legala och sakkunskapsmässiga förhållandena skiljer sig så mycket att det kan medföra att bolaget tappar fokus på att vara experten på bostadsrätt.

 

Niklas Knight,

VD och koncernchef

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information hänvisas till:

Niklas Knight, VD och koncernchef niklas.knight@sbc.se 0709-24 44 30
Karin Iversen, CFO karin.iversen@sbc.se  0709-42 84 40

 

SBC i korthet

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2012 var koncernens intäkter 252 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.