DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2007

1Koncernen

• Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 70,6 (88,0) mkr, för perioden uppgick intäkterna till 263,2 (302,8) mkr

• Rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till 9,3 (17,6) mkr och för perioden

till 34,7 (72,1) mkr

• Rörelsemarginalen för tredje kvartalet uppgick till 13,2 (20,0) % och för perioden

till 13,2 (23,8) %

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -98,4 (44,0) mkr

• Soliditeten uppgick till 57,4 (72,0) %

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,19 (2,72) kr för tredje kvartalet och för perioden till 5,95 (13,10) kr

Affärsidé

SBCs affärsidé är att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för.

Koncernen 2007-01-01--2007-09-30

Koncernens intäkter uppgick för kvartalet till 70,6 (88,0) mkr samt för niomånadersperioden till 263,2 (302,8) mkr. Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till 6,2 (14,2) mkr samt för perioden till 30,9 (68,1) mkr. Under motsvarande period 2006 gjordes försäljning av en fastighet med en intäkt på 81 mkr och en realisationsvinst på 45 mkr. Under perioden i år har försäljningar gjorts med en samlad realisationsvinst på 18,9 mkr. Såväl intäkter som rörelseresultat varierar kraftigt mellan kvartalen och skilda år beroende på när fastighetsförsäljningar görs. Inga fastigheter har sålts under kvartal 3. I de ackumulerade värdena för intäkter och externa kostnader per 30 september 2007 har SBC återgått till bruttoredovisning av en tidigare gjord fastighetsförsäljning. Intäkter och externa kostnader har härigenom ökats med 19,2 mkr. Under kvartal 4 finns avtal om tillträde till en fastighet. Affären beräknas ge en vinst på 5,0 mkr. Årets resultat påverkas av något högre byggkostnader och därmed lägre vinst för pågående projekt. Byggstart för projekt har senarelagts på grund av överklagade detaljplaner till regeringen. Vidare påverkas årets resultat för förvaltningsverksamheten positivt av högre överskott från redovisningsmedel.

Förändringar i varulager avser köp och försäljning av fastigheter. Under 2007 har andelar i fastighetsbolag förvärvats på totalt 244,2 mkr. Förvärven finansierades dels med extern upplåning på 100 mkr, dels med egna medel. Den externa upplåningen har skett inom ramen för tidigare beviljad kredit. I dessa projekt som SBC projektutvecklar, planeras att byggas cirka 280 bostadsrätter. Totalinvesteringarna i de blivande bostadsrättsföreningarna beräknas uppgå till 1 170 mkr.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid årets början 218,7 (158,3) mkr och per 30 september 2007 uppgick de till 87,2 (225,9) mkr. Dessutom finns en beviljad kredit för finansiering av markförvärv och byggnation på fastigheter på ytterligare 300 mkr, vilken ej tagits i anspråk. Koncernens investeringar under kvartalet uppgick till 0,4 (2,5) mkr samt för niomånadersperioden till 4,0 (2,8) mkr. Under tredje kvartalet har 1,4 mkr förbättrat koncernresultatet genom förtidsinlösen av en obligation. Vidare har nedskrivning av andelar i intressebolag belastat kvartalsresultatet med -2,0 mkr.

Verksamheten

Förvaltning

Vår strategi är att erbjuda bostadsrättsföreningar ett helhetskoncept med såväl ekonomisk och teknisk förvaltning, ombyggnadsverksamhet och juridisk expertis. SBCs tjänster åt bostadsrättsföreningar fortsätter att efterfrågas men konkurrensen på marknaden hårdnar. Vi undersöker förutsättningar för förvärv av förvaltningsuppdrag. Förvaltningstjänster åt bostadsrättsföreningar omsatte under tredje kvartalet 51,9 (43,1) mkr. Intäkterna för niomånadersperioden uppgick till 161,2 (135,7) mkr. Under året har arbetet med att utveckla effektiva arbetsprocesser och analysverktyg intensifierats. Kostnader härför har belastat årets resultat.

Det överskott som genereras från redovisningsmedel ingår bland rörelseintäkterna. Avkastning från finansiella instrument som är hänförliga till prestationsbaserade ersättningar som erhålls i förvaltningsverksamheten redovisas i takt med intjänandet. Resultatet för förvaltningsverksamheten uppgick till 12,1 (5,2) mkr för kvartalet och 26,5 (16,0) mkr för niomånadersperioden. Resultatökningen beror främst på högre överskott från redovisningsmedel jämfört med tidigare år.

Projektutveckling

Vår strategi att producera ungdomsboende, kvalitetsboende och trygghetsboende i attraktiva lägen har visat sig vara framgångsrik. Pågående bostadsproduktion, dvs under projektering och byggnation, omfattar 810 lägenheter. Bostadsprojekten, där SBCs bosparare har förtur, löper som planerat och försäljningen går bra. I pågående projekt finns inga osålda lägenheter.

Intäkterna uppgår till 18,1 (44,5) mkr för tredje kvartalet och till 100,3 (165,0) mkr för perioden. Under 2006 gjordes en realisationsvinst vid försäljning av en fastighet på 45 mkr. Under året har försäljningar gjorts med realisationsvinster på totalt 18,9 mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,1 (14,8) mkr samt för niomånadersperioden till 19,2 (63,8) mkr. Såväl intäkter som rörelseresultat varierar kraftigt mellan kvartalen och skilda år beroende på när fastighetsförsäljningar görs. Inga fastigheter har sålts under kvartal 3. I de ackumulerade värdena för intäkter och externa kostnader per 30 september 2007 har SBC återgått till bruttoredovisning av en tidigare gjord fastighetsförsäljning. Intäkter och externa kostnader har härigenom ökats med 19,2 mkr. Under kvartal 4 finns avtal om tillträde till en fastighet. Affären beräknas ge en vinst på 5,0 mkr. Årets resultat påverkas av något högre byggkostnader och därmed lägre vinst för pågående projekt. Byggstart för projekt har senarelagts på grund av överklagade detaljplaner till regeringen. Vidare har nedskrivning av andelar i intressebolag belastat kvartalsresultatet med -2,0 mkr.

Notering på NGM

SBC noterades på Aktietorget i februari 2006. Aktietorget hade då Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats. Sedan våren 2007 är inte Aktietorget längre en reglerad marknad. Styrelsen i SBC har mot bakgrund av detta bedömt att det nu är lämpligt för SBCs framtida utveckling och de krav som institutionella ägare ställer på val av marknadsplats att ansöka om notering på Nordic Growth Market, NGM-börsen. SBC vill härmed vidga möjligheterna till utökat innehav i SBC för befintliga investerare och öka förutsättningarna för ett breddat ägande. NGM beslutade den 25 oktober 2007 att notera SBC på NGM Equity. Första handelsdag blir fredagen den 2 november 2007.

Riskfaktorer

För en beskrivning av risk- och osäkerhetsfaktorer, se senaste årsredovisning not 35.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31 Delårsrapport för koncerner. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer med de som tillämpades i senaste årsredovisningen.

Moderbolaget 2007-01-01 -- 2007-09-30

Intäkterna för kvartalet uppgick till 53,9 (44,9) mkr samt för niomånadersperioden till 167,0 (141,3) mkr. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster för kvartalet på 10,6 (4,2) mkr samt för perioden uppgick det till 22,8 (11,0) mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av ökat överskott från redovisningsmedel.

Under perioden har investeringar skett med 4,8 ( 2,5) mkr, varav 2,1 mkr avser tidigare leasade inventarier. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 30 september 2007 till 87,0 mkr, en minskning med 34,8 mkr sedan årsskiftet 2006/2007.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm 25 april 2008.

Förutsättningar för koncernen för 2007 och 2008

De långsiktiga förutsättningarna för verksamheten ser goda ut. Vår bedömning är att det finns en fortsatt god efterfrågan på tjänster till bostadsrättsföreningar samt att ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter kommer att fortsätta. Den samlade effekten av gjorda räntehöjningar samt genomförda och aviserade skatteförändringar kommer sannolikt endast marginellt att påverka efterfrågan på bostäder. Bostadspriserna kan komma att plana ut. Våra boendekoncept med lägenheter i attraktiva områden bedöms även fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké 2008-02-22

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Prenumerera

Dokument & länkar