Delårsrapport 1 januari-30 juni 2017

Lägre resultat, effektiviseringsprogram inom den tekniska förvaltningen pågår


1 april-30 juni
  • Intäkterna uppgick till 107 (115) mkr varav 107 (115) från förvaltningstjänster.
  • Rörelseresultatet uppgick till 12 (20) mkr varav 12 (20) från förvaltningstjänster.
  • Periodens resultat uppgick till 10 (16) mkr vilket motsvarar 0,24 (0,39) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24 (15) mkr.
1 januari-30 juni
  • Intäkterna uppgick till 213 (217) mkr varav 212 (216) från förvaltningstjänster.
  • Rörelseresultatet uppgick till 24 (35) mkr varav 24 (34) från förvaltningstjänster.
  • Periodens resultat uppgick till 19 (27) mkr vilket motsvarar 0,46 (0,66) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 (32) mkr.
  • Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 92 (98) mkr och soliditeten till 58 (53) procent

VD har ordet

Mitt första kvartal som VD för SBC är till ända och vi konstaterar att intäkter och resultat under det första halvåret inte når upp till samma nivå som i fjol. Detta beror dels på de utmaningar vi har i den tekniska förvaltningen med personalförändringar och kostnader i avslutade projekt, dels på högre personalkostnader inom den ekonomiska förvaltningen som främst beror på arbetet med integreringen av de förvärvade verksamheterna.  

Vi kan också konstatera att 2016 är en utmanande jämförelseperiod. Förra året hade vi ett flertal större projekt inom den tekniska förvaltningen samtidigt som vi, som ett resultat av det under föregående år lanserade amorteringskravet, erhöll stora volymer gällande panter och överlåtelser. Så här långt i år har vi inte motsvarande antal större projekt inom den tekniska förvaltningen och volymerna avseende panter och överlåtelser är lägre än under motsvarande period 2016.

Integreringen av de förvärvade verksamheterna blir klart under Q3 i år och som en följd av detta kommer vi anpassa kostnaderna till rådande volymer. Alla extrakostnader kopplat till detta arbete är tagna under första halvåret 2017. Ett projekt har också initierats i syfte att öka effektiviteten inom den tekniska förvaltningen. Detta projekt kommer att vara klart under Q1 2018. Vi kan även konstatera att vi ligger strax under de långsiktiga finansiella målen för förvaltningsverksamheten, dock ser vi en tydlig förbättring av kassaflödet under det andra kvartalet. Det kontinuerliga arbetet med att skapa tillväxt i verksamheten, såväl organiskt som genom eventuella förvärv, fortsätter nu med ökad driv och kraft.

SBCs redovisningsmedel fortsätter att öka under det första halvåret. Det fortsatt låga ränteläget gör dock att intäkterna är marginella.

Tillskottet av bostadsrätter och bostadsrättsföreningar på marknaden ser fortsatt ljus ut. Enligt Boverkets indikatorer från maj i år påbörjades under fjolåret byggandet av knappt 25 000 bostadsrätter i Sverige. Prognosen för 2017 ligger på cirka 26 000 och för 2018 ungefär 27 000 nya bostäder i form av bostadsrätter. Vi kan även se en ökad efterfrågan på rådgivningstjänster under det första halvåret 2017. Detta gäller främst för juridiska frågeställningar, men också i form av projektledningstjänster. Under de senaste fem åren har priserna på bostadsrätter stigit med nästan 75 procent och priserna fortsatte uppåt även under det första kvartalet 2017. I Stockholmsregionen har prisökningarna dock mattats av, medan de är fortsatt stora i Göteborg- och Malmöregionerna. SBCs bedömning är att stora värden i bostadsrättsföreningar har en tydlig effekt på behovet av professionella förvaltningstjänster.

För SBC är trenden tydlig och efterfrågan av våra förvaltningstjänster är fortsatt stor. Antalet förvaltningskunder i SBC fortsätter att stiga under 2017 och vi ökar mer än den totala tillväxten på marknaden.

Den starka tillväxten av nya förvaltningskunder, ökade redovisningsmedel och ett bra underliggande resultat är faktorer som bygger en stabil plattform för god tillväxt och ökad lönsamhet framöver. Jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal och den fortsatta resan med SBC.


Ola Gunnarsson 

VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB


(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil) 

------------------------------------------------------
För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson
VD och koncernchef
ola.gunnarsson@sbc.se
08-501 150 16

Emil Lundström
CFO
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14   

------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl.12:00 CET.Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2016 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. 

Prenumerera

Dokument & länkar