Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

Förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde i kvartalet

1 januari–31 mars

  • Intäkterna uppgick till 105 (106) mkr.

  • Rörelseresultatet uppgick till 14 (12) mkr.

  • Periodens resultat uppgick till 11 (9) mkr vilket motsvarar 0,26 (0,23) kr per aktie.

  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19 (10) mkr.
  • Under kvartalet har Nina Wahlberg tillträtt som affärsområdeschef för den tekniska förvaltningen och Minette Öhman har tillträtt som marknads- och kommunikationschef.

VD HAR ORDET

Under årets första kvartal ser vi en fortsatt tillväxt inom vår avtalsbundna affär för förvaltningstjänster. Minskningen av tilläggsuppdrag inom den tekniska förvaltningen har en begränsande effekt på tillväxten. Rörelseresultatet för första kvartalet är 13 % bättre än motsvarande period föregående år. Vi ser även resultateffekter från de förbättringsprojekt som genomfördes under 2017. Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan av tilläggstjänster såsom projektledning och juridik har vi en god grund för framtida intjäning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten är väsentligt bättre jämfört med föregående år. Detta är främst kopplat till en mer fördelaktig affärsmix med en högre andel avtalsintäkter. Även volymen av redovisningsmedel i SBC fortsätter att öka under Q1. Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga ränteläget.

Svensk Mäklarstatistik rapporterar en dämpning i försäljningsvolymerna under mars jämfört med föregående år. Försäljningsvolymer var dock höga under januari och februari som en effekt av amorteringskravet som trädde i kraft den 1 mars 2018.  

SBC arbetar uteslutande med förvaltningstjänster och tillbakagången inom nyproduktionen av bostäder har enligt vår bedömning en begränsad påverkan på SBCs verksamhet. 

Vårt strategiska arbete med utveckling av digitala tilläggstjänster har lett till att vi tagit fram ett antal nya kunderbjudanden. Exempel på detta är digitala energideklarationer till våra kunder. I mars lanserade vi även vår digitala marknadsplats som riktar sig till de boende i föreningar som förvaltas av SBC. Syftet är att bredda SBCs erbjudande och förmedla exklusiva boendenära tjänster från certifierade samarbetspartners. Detta i form av exempelvis bolån, bilpool, städhjälp och barnpassning.

Under det första kvartalet publicerade vi också Sveriges Bostadsrättsrapport. En rapport där 1 000 bostadsrättsägare ger sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån fyra perspektiv; ekonomi, juridik, framtid samt miljö- och hållbarhet. Resultaten har presenterats i media och tillsammans med övrig kommunikation har vi haft en stark medial närvaro under årets första kvartal.

Efter ett första kvartal med förbättrad intjäning och kassaflöde ser vi på SBC fram emot kommande kvartal 2018. SBC är den största oberoende aktören inom bostadsrättsförvaltning och vi fortsätter vår satsning på att förbättra vårt erbjudande. Vi på SBC jobbar dagligen med målsättningen att göra fastighetsägandet och styrelsearbetet enklare för våra kunder genom en kompetent och aktiv förvaltning.

Ola Gunnarsson

VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

 
För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson VD och koncernchef
ola.gunnarsson@sbc.se
08-501 150 16

Emil Lundström CFO
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14
 

-------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  7 maj 2018 kl.15:00 CET

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på fem orter runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2017 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. 

Prenumerera

Dokument & länkar