Granskningsmannens yttrande över särskild granskning

Bakgrund

Vid extra bolagsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) den 26 april 2013 begärde AB Apriori, 556741-1508 (vid tillfället ägare av ca 20 procent av aktierna i SBC) att en särskild granskare skulle tillsättas för att genomföra en granskning med bakgrund av de under 2012 uppkomna förlusterna/kostnaderna för SBC hänförliga till den under 2010 avvecklade fastighetsprojektverksamheten. Enligt beslut av länstyrelsen i Stockholms Län den 20 maj 2013 förordnades Anders Bäckström, auktoriserad revisor vid KPMG AB, till särskild granskare i SBC.

Den särskilde granskaren har nu inkommitmed ett delyttrande inom ramen för det givna granskningstemat. Av delyttrandet framgår att granskningsmannens bedömning är att SBC i tredje kvartalet 2011 skulle ha reserverat åtminstone 26-28 miljoner kronor för ett åtagande som uppkom i samband med avyttring av aktier relaterat till en tomträtt i Johanneberg i Göteborg, i stället för 18 miljoner kronor som redovisades. Granskningsmannen bedömer därutöver att styrelsen redan i januari 2010 borde ha begärt ytterligare dokumentation som underlag för sitt ställningstagande då detta innebar att SBC:s värdering avvek från de externa värderingsutlåtandena och kommunens egen värdering. Yttrandet till stämman är bilagt till detta pressmeddelande genom denna länk, och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbc.se. Yttrandet kommer även att läggas fram på extra bolagsstämma den 25 november 2013, då aktieägare kommer att beredas tillfälle att ställa frågor till styrelsen och den särskilde granskaren.

Kommentar till granskningsmannens delyttrande från styrelsens ordförande Lennart Hedquist.

Styrelsen och ledningen har noggrant gjort värderingen av den fastighet som granskningen avser. Bolagets revisor har inte haft någon invändning vid delårsbokslut och årsbokslut. Det är självfallet så att olika bedömningar kan göras av aktuell värdering och bedömt slutligt utfall av en förhandlingsprocess om priset på en central fastighet i Göteborg. Styrelsen och ledningen kontinuerligt gjort sin bästa bedömning utifrån sammanvägd tillgänglig information. Olika antagande kan göra som fastighetsprisers utveckling i Göteborg liksom beträffande de faktorer som skulle beaktas i den förhandling som skulle ske. Fastigheten har sedermera mot bakgrund av en synnerligen långdragen planprocess avyttrats varför det nu är en annan fastighetsägare som ensam ska förhandla med kommunen om priset. Det kan noteras att något avslut ännu inte är gjort varför ingen ens idag kan veta vad köpeskillingen efter förhandling slutar på.

 

Stockholm den 4 november2013

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedquist, styrelseordförande SBC, Tel 070-671 54 30, e-post: lennart.hedquist@bredband.net

 

Om SBC SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2012 var koncernens intäkter 252 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.