Kallelse till extra bolagsstämma fredagen den 26 april 2013

På begäran av aktieägare med mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget kallas härmed aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), org. nr. 556576-7299, till extra bolagsstämma fredagen den 26 april 2013 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, - dels anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm eller per e-post till aktieagare@sbc.se eller via SBC Sveriges BostadsrättsCentrums hemsida www.sbc.se senast måndagen den 22 april 2013.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra ett eller två biträden. Antalet biträden skall föranmälas inom ovan angiven tid. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person skall kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast måndagen den 22 april 2013. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 19 april 2013. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.  

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Val av en eller två protokolljusterare.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Fråga om särskild granskning enligt 10 kap. 21§ aktiebolagslagen.
  8. Stämmans avslutande.

 

 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till stämmoordförande föreslås bolagets styrelseordförande Lennart Hedquist.

 

 

Punkt 7 – Fråga om särskild granskning enligt 10 kap. 21§ aktiebolagslagen

Styrelsen har i skrift daterad den 21 mars 2013 från aktieägaren AB Apriori, som äger cirka 20% av aktierna och rösterna i bolaget, mottagit en begäran om kallelse till extra bolagsstämma för behandling av frågan om särskild granskning enligt 10 kap. 21§ aktiebolagslagen. Av begäran framgår följande;

Den särskilda granskningen ska göras mot bakgrund av de under 2012 uppkomna förlusterna/kostnaderna för bolaget hänförliga till den under 2010 avvecklade projektverksamheten. Granskningen ska omfatta bolagets åtaganden inom den avvecklade fastighetsprojektverksamheten och bedöma om värderingen och redovisningen av denna verksamhet var riktig och korrekt i den kvartalsrapport som avgavs för tredje kvartalet 2011. Granskningen ska inkludera en bedömning av styrelsens och dess revisionsutskotts handläggning av värderingen och redovisningen av projektverksamheten under tiden 1 januari 2010 t.o.m. avgivandet av nyssnämnda kvartalsrapport. Som underlag för granskning bör inte bara skriftlig dokumentation genomgås, utan också intervjuer ske med nuvarande och tidigare styrelseledamöter samt andra personer relevanta för granskningen.

 

Övrigt

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 13 727 950.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Stockholm i mars 2013

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Styrelsen

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättsägare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor i landet med totalt drygt 200 anställda. 2010 var koncernens intäkter 339 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.