Kommentar till kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen* och verkställande direktören ger följande kommentar till kallelsen till extra bolagsstämma 26 april, vilken är påyrkad av aktieägaren AB Apriori med förslag om särskild granskare beträffande värderingen och redovisningen av den avvecklade projektutvecklingsverksamheten 2010 till och med tredje kvartalet 2011.

Värderingen och redovisningen har hela tiden grundats på bästa möjliga information och bedömning vid varje rapporttidpunkt. Revisorerna har under perioden första kvartalet 2010 till och med tredje kvartalet 2011 avlämnat en översiktlig granskningsrapport för delårsperioden januari-september 2010 och 2011 samt en revisionsberättelse för räkenskapsåren 2010 och 2011 enligt standardutformningen. Bolagsstämmorna har behandlat och fastställt respektive års redovisning och enhälligt beslutat om ansvarsfrihet för de aktuella åren. Den tidigare kommunicerade risken inom projektutvecklingsverksamhet har under 2012 helt reglerats genom förtida lösen.

Aprioris större köp av aktier i SBC i november 2011 skedde enligt uppgift till en rabatterad kurs på 13,50 kronor per aktie (börskurs då 14 kronor). Bolagets aktier har alltsedan dess kontinuerligt stigit och börskursen i mars 2013 uppgick till ca 27 kronor per aktie.

 

* Ledamoten Stefan Engström var frånvarande vid styrelsesammanträdet då kallelsen utfärdades.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedquist, Styrelseordförande SBC, Tel 070-671 54 30, e-post: lennart.hedquist@bredband.net

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2012 var koncernens intäkter 252 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.