Kommuniké från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB årsstämma 2011

Vid årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, vilken avhölls i Stockholm torsdagen den 14 april 2011, fattades samtliga beslut i linje med styrelsens och valberedningens förslag.

− ”Vi ska fortsätta vår resa att leda utvecklingen på marknaden för förvaltningstjänster och göra SBC till det självklara valet av bostadsrättsförvaltare”, sade Niklas Knight, VD och koncernchef på SBC.

 

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för 2010 i enlighet med styrelsens förslag.

 

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelseledamöterna är oförändrat sex till antalet. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Hedquist, Marianne Flink, Curt Källströmer, Mats-Olof Ljungquist, Tomas Matsson och Johan Nordenson. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Hedquist. 

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga styrelseledamöter förutom Lennart Hedquist är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. En närmare presentation av samtliga ledamöter finns på bolagets hemsida www.sbc.se.

Nuvarande mandatperiod för bolagets revisor utgår vid årsstämman 2012.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

 

Övrigt

I övrigt fattades samtliga beslut i enlighet med framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelse till årsstämma 2010, vari förslagen till beslut framgår. Kallelsen återfinns under Bolagsstyrning på www.sbc.se/bolagsstyrning.

 

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedquist, styrelseordförande SBC, tel 070-671 54 30, e-post: lennart.hedquist@bredband.net

Niklas Knight, VD och koncernchef SBC, tel 0709-24 44 30, e-post: niklas.knight@sbc.se

Karin Iversen, CFO SBC, tel 0709-42 84 40, e-post: karin.iversen@sbc.se

 

Om SBC SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättsägare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor i landet med totalt drygt 200 anställda. 2010 var koncernens intäkter 339 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar