RESULTATLYFT FÖR FÖRVALTNINGEN - ENGÅNGSKOSTNADER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

(NGM:SBC)

• Intäkterna för halvåret jan–juni 2010 uppgick till 214 (132) mkr, varav 85 mkr är hänförligt till försäljning av lägenheter i Eolshäll.*

• Rörelseresultatet för halvåret jan–juni 2010 uppgick till -29 (-21) mkr, varav -19 mkr är hänförligt till engångskostnader i samband med färdigställandet av Eolshäll samt avgångsvederlag till tidigare ledning.*

• Periodens resultat under jan–juni 2010 uppgick till -22 (-29) mkr.* Resultatet per aktie under jan–juni 2010 uppgick till -1,72 (-2,22) kr.*

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 94 (-104) mkr.*

• Eget kapital per den 30 juni 2010 uppgick till 60 (151) mkr och soliditeten till 30 (21) procent. Per den 31 december 2009 uppgick eget kapital till 83 mkr och soliditeten till 14 procent.

• Tjänsteutbudet har breddats till rikstäckande helhetslösning genom samarbete med Bravida och Svensk Markservice.

*Enligt IFRS 5 redovisas merparten av affärsområde Projektutveckling som verksamhet till försäljning och särredovisas i resultat- och balansräkningen. Markerade nyckeltal gäller kvarvarande verksamheter. Jämförelsetalen är omräknade. Övriga nyckeltal gäller för totala koncernen.

(för tabell, se bifogad fil)

VD HAR ORDET…

Koncernens rörelseresultat utvecklades i rätt riktning under andra kvartalet beroende på utvecklingen inom Förvaltningen. För halvåret är koncernens rörelseresultat sämre än föregående år vilket beror på engångskostnader om 19 mkr som belastat resultatet.

På bostadsrättsmarknaden har vi under första halvåret sett att marknaden återhämtat sig. Priserna har stigit samtidigt som nyproduktionen av bostadsrätter tilltagit. Under försommaren har dock prisutvecklingen avtagit på grund av ett rekordstort utbud på andrahandsmarknaden som även medfört att det tar längre tid att sälja sin bostad. Det är oklart vilken effekt Riksbankens räntehöjning och de nya belåningsgränser som Finansinspektionen beslutat om kommer att ge på andrahandsmarknaden.

Det är glädjande att notera att vår förvaltningsverksamhet fortsätter att utvecklas väl och vårt fokus på lönsamhet återspeglas i marginalutvecklingen. Antalet avtalskunder ökar och ligger över 2 500.

Under perioden har SBC utvecklat sitt kunderbjudande genom att teckna samarbetsavtal med Bravida, en av Sveriges främsta leverantörer av installations- och servicetjänster för fastigheter, och tidigare i år med Svensk Markservice, ett ledande företag inom markskötsel. Avtalen innebär att SBC nu kan erbjuda bostadsrättsföreningar i hela Sverige en helhetslösning med allt som har med såväl inre som yttre underhåll av föreningarnas fastigheter att göra.

Under andra kvartalet har affärerna med JM och Skanska avslutats och merparten av affärsområdet Projektutveckling är nu avyttrat.

Inom Övrig verksamhet fortlöper arbetet med att planenligt slutföra de åtaganden som kvarstår inom koncernen efter försäljningen av större delen av projektutvecklingsverksamheten till JM respektive Skanska. Byggnationen av bostadsprojektet Fotö planeras vara färdigställt under 2011. Garantiåtaganden i tidigare projekt åtgärdas och avslutas löpande.

Med ett för förvaltningen starkt kvartal i ryggen kombinerat med optimismen i den svenska ekonomin ser vi möjlighet till en fortsatt god utveckling i vår kärnverksamhet, även om viss osäkerhet råder kring de framtida effekterna från Riksbankens räntejusteringar och Finansinspektionens nya regler för belåningsgränser.

Vi blickar nu framåt och fokuserar på en lönsam tillväxt, med betoning på lönsam. Parallellt fortsätter vi att arbeta med att öka tillgängligheten för våra kunder, ytterligare höja kvaliteten i våra processer och förfina precisionen i kundleveransen. Det ska lägga grunden för SBCs marknadsledande position.

Niklas Knight

VD och koncernchef

(för fullständig rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar