SBC förvärvar 100 procent av aktierna i Fastighetspartner i Göteborg AB

SBC har idag, den 15 januari 2016, förvärvat 100 procent av aktierna i Fastighetspartner i Göteborg AB. Bolagens tidigare ägare var Gaudius AB, Hjälmsnäckan Holding AB samt Urban Jacobsson.

Köpesumman för bolagen beräknas uppgå, på kassa och skuldfri basis, till 5,6 mkr. En tillkommande betalning avseende eget kapital kommer att erläggas baserad på utfall per sista december 2015 och regleras under första kvartalet 2016. Finansiering av förvärvet sker ur egna medel.

Fastighetspartner i Göteborg AB erbjuder fastighetsförvaltningstjänster inom ekonomi och teknik främst till bostadsrättsföreningar men även till privata fastighetsägare och stiftelser i Göteborgsområdet. Bolaget omsätter cirka 9 mkr på årsbasis med ett rörelseresultat på cirka 0,5 mkr.

Genom förvärvet:

  • stärker SBC sin position som leverantör av tjänster för ekonomisk och teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningar i Göteborgsområdet,
  • får SBC tillgång till ny kompetens bland annat vad avser förvaltning åt stiftelser som äger fastigheter,
  • får bolagen tillsammans en breddad kundbas där det bedöms finnas förutsättningar till ökad merförsäljning,

 

Bolagen kommer att ingå i SBCs räkenskaper från och med januari 2016.

Inga övriga förutsättningar eller villkor finns för transaktionen.

För ytterligare information kontakta:

Niklas Knight, VD, Tel 08-501 150 94, e-post: niklas.knight@sbc.se

Karin Iversen, CFO och vice VD, Tel 08-501 150 69, e-post: karin.iversen@sbc.se  

 

Informationen är sådan som SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2016 kl. 11:55.

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2014 var koncernens intäkter 251 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. I januari 2015 förvärvade SBC 100% av aktierna i T&T Förvaltnings AB och Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB. Under 2014 omsatte de förvärvade bolagen tillsammans 126 mkr och har tillsammans ca 70 anställda. I September 2015 förvärvade SBC 100 procent av aktierna i Cymko Förvaltnings AB med ca 25 anställda och som under 2013/14 omsatte cirka 17 mkr.