Stockholms Tingsrätt har idag meddelat dom i tvisten mellan Risksförbundet Bostadrätterna Sverige Ekonomisk Förening (Bostadsrätterna) och AB Apriori

Domen ger AB Apriori rätt att den 19 februari 2016 av Bostadsrätterna förvärva 8 252 100 aktier till ett pris av 5,68 kr/aktien i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

 

För ytterligare information kontakta:

Niklas Knight, VD, Tel 08-501 150 94, e-post: niklas.knight@sbc.se  

 

Informationen är sådan som SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2016 kl. 16:15.

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2014 var koncernens intäkter 251 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. I januari 2015 förvärvade SBC 100 % av aktierna i T&T Förvaltnings AB och Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB. Under 2014 omsatte de förvärvade bolagen tillsammans 126 mkr och har tillsammans ca 70 anställda.I September 2015 förvärvade SBC 100 procent av aktierna i Cymko Förvaltnings AB med ca 25 anställda och som under 2013/14 omsatte cirka 17 mkr.