Valberedning inför SBC Sveriges BostadsrättsCentrums årsstämma 2016

Vid årsstämman 2015 i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) beslutades att valberedningen inför årsstämman 2016 skall bestå av en representant för Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening (Bostadsrätterna). Därutöver beslutade årsstämman 2015 att bolagets styrelseordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre vid sidan av Bostadsrätterna största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande ingå i valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Avgörandet av vilka som är de tre vid sidan av Bostadsrätterna största aktieägarna skall baseras på de kända röstetalen den 31 augusti 2015.

Bostadsrätterna har inför bolagets årsstämma 2016 utsett Göran Olsson som representant i valberedningen.

Efter att bolagets styrelseordförande låtit kontakta de tre vid sidan av Bostadsrätterna största ägarna i bolaget har AB Apriori utsett Peter Agardh som representant i valberedningen, Capital Cube AB utsett Håkan Blomdahl som representant i valberedningen och Ängbacken Invest AB utsett Robert Jarl som representant i valberedningen.

SBCs valberedning inför årsstämman 2016 består således av:

  • Bernt Ingman, SBCs styrelseordförande
  • Göran Olsson, Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening
  • Peter Agardh, AB Apriori
  • Håkan Blomdahl, Capital Cube AB
  • Robert Jarl, Ängbacken Invest AB

 

Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. Förslag till valberedningen kan skickas till valberedning@sbc.se.

Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 12 maj 2016.

 

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, Tel 070-751 57 60, e-post: bernt.ingman@telia.com  

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2014 var koncernens intäkter 251 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. I januari 2015 förvärvade SBC 100% av aktierna i T&T Förvaltnings AB och Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB. Under 2014 omsatte de förvärvade bolagen tillsammans 126 mkr och har tillsammans ca 70 anställda.

I September 2015 förvärvade SBC 100 procent av aktierna i Cymko Förvaltnings AB med ca 25 anställda och som under 2013/14 omsatte cirka 17 mkr.